Car Osten


BIBLIOGRAFIE

(neredigovaná pracovní verze z prosince 1998)
poslední doplňky a opravy - únor 2020
I) RUKOPISY

A) Rukopisy uložené v Památníku národního písemnictví v Praze

a) Stuchlíkova knihovna beletrie (dále SKB)

12 knih (poslední dvě bez titulního listu a udání čísla svazku)
Kniha 1. Pozdravy z Lesbu
Kniha 2. Hrabě Jiří Válek, díl první
Kniha 3. Dcera vědy, epocha 1
x; Kniha 4. Sourozenci
Kniha 5. Mariánské císařství
Kniha 6. Pěšky napříč Marmokojem
Kniha 7. Dcera vědy, epocha 2
Kniha 8. Za zastřenými okny
Kniha 9. Hrabě Jiří Válek, díl druhý
Kniha 10. Josef Merkl
Kniha 11. Dcera vědy, epocha 3
Kniha 12. Boleslav a Marta

uspořádáno v šesti řadách:
Řada I ) LYRIKA:
dílo 1 – Pozdravy z Lesbu
dílo 2 – Za zastřenými okny
Řada II) PAMĚTI ARCIKNÍŽETE DROZDOVA:
dílo 1 – Hrabě Jiří Válek (2 sv.)
Řada III) Z POZŮSTALOSTI DR. QUENTINA, ASTRONSKÉHO LÉKAŘE:
dílo 1 – Dcera vědy (3 sv.)
Řada IV) KRIMINÁLNÍ TETRALOGIE:
dílo 1 – Sourozenci
dílo 2 – Josef Merkl
dílo 3 – Olšanské bestie – nerealizováno (viz č.s. 11, s. 43 rkp.)
dílo 4 – Atomoví šílenci – nerealizováno (tamtéž)
Řada V ) OSTATNÍ PRÓZA (MIMO VELKÉ CYKLY):
dílo 1 – Mariánské císařství
Řada VI) Z TVORBY LET DĚTSKÝCH A JINOŠSKÝCH:
dílo 1 – Pěšky napříč Marmokojem
dílo 2 – Boleslav a Marta

Společné rysy edice:
Úprava rukopisů SKB je naprosto jednotná. Svazky jsou číslovány vždy od první strany textu, jemuž předchází nečíslovaný titulní dvojlist, který Lukeš po vzoru kolportážních románů vydával patrně buď spolu s posledním sešitem svazku, či spíše někdy v průběhu psaní, možná vždy hromadně na několik svazků najednou, čemuž nasvědčuje skutečnost, že nejkratší dochované svazky (č.s. 3.3 a 9) titulní list nemají, zatímco delší torza (např. č.s. 7 či 8) ano. Není úplně jasné, ke které fázi vydávání se měla vztahovat datace na titulních listech; zda k vydání posledního sešitu před slibovaným závěrečným trojčíslem (u č.s. 5), k plánovanému ukončení titulu (u č.s. 4 či 8), nebo prostě jen ke dni vydání sešitu s titulním listem.
Patitul úvodního dvojlistu uvádí vždy pouze název románu. Protititul je jednotně rámován a obsahuje tyto údaje: »xxx. kniha Stuchlíkovy knihovny beletrie«; azbukou: »Car Osten: Sočinenija« a českou transkripci: »(Sebrané spisy Cara Ostena)«. Všechny svazky jsou »v překladu Jana Lukeše« a mimo obou básnických sbírek (»bez illustrací«) je »illustroval Jan Kvalbert«. Dole je pak číslo a název řady a díla. Na titulním listu je kromě titulu, podtitulu a data vydání vždy uvedeno: »Nákladem prof. dr. Jaroslava Stuchlíka, Praha 12, Légerova 8«. Čtvrtou stranu dvojlistu standardně zdobí Lukešův autoportét.
Text je psán perem, vesměs modrým inkoustem na obyčejný kancelářský papír různé kvality, vetšinou na levnější nažloutlý, jen místy na lepší bílý. Ojediněle (obvykle v dvojčíslech) bylo k sobě několik archů sešito sponkami, výjimečně i nití. Počet listů v archu se pohybuje mezi 4 až 16 stranami, výjimečně i více. Všechny stránky mají tužkou pečlivě předkreslené »zrcadlo« a nalinkovaný každý druhý řádek (rozteč 1 cm). Šířka textového bloku je cca 10,5 cm (většinou ale o 1-5 mm užší), výška 16 cm plus nahoře 0,5 cm na záhlaví a dole různě široký pruh na poznámky pod čarou. Přes všechnu pečlivost nejsou tyto rozměry zcela konstantní a oscilují okolo uvedených hodnot ojediněle až o centimetr. Totéž platí i pro ilustrace s tužkou vyznačeným rámečkem cca 10,5x16 cm. Okraj vlastního obrázku je od tohoto rámečku vzdálen nahoře a po stranách o cca 0,5 cm, dole cca o 1 cm.
Základem ilustrací je vždy perokresba, zpočátku čistá nebo jen lehce kolorovaná pastelkami; v pozdějších sešitech jsou však obrázky mnohdy důkladně probarveny tušemi, místy patrně i akvarelem. Níže uváděný počet celostránkových vyobrazení zahrnuje i pravidelně se opakující autoportrét na titulním dvojlistu.
Počet stran v následujícím soupisu je uveden takto: (nestránkovaný titulní dvojlist – vždy 4 strany, pouze u č.s. 2.2 předchází další list) + číslo poslední číslované stránky + (počet závěrečných nečíslovaných stran s textem a vakátů). U celkového součtu je třeba zohlednit chybějící nebo špatně označené strany.
Řazení archů do původních sešitů muselo být zpětně rekonstruováno; systematické číslování tužkou v pravém horním rohu začíná teprve od čísla 67, předtím se vyskytuje prakticky pouze u archů z čísla 16. Jedinou pomůckou u starších sešitů tak zůstalo barevné označení pravého horního rohu, odlišující jednotlivé tituly ve složce; přesto se – kromě sporného zařazení závěrečné části Pozdravů z Lesbu – nakonec zdařilo určit původní rozložení archů prakticky s jistotou. Diskutabilní zůstává číslování posledních dvou svazků SKB s chybějícím titulním listem (č.s. 3.3 a 9), jakož i přiřazení Boleslava a Marty k řadě VI.

1. Pozdravy z Lesbu. Básně, 1958, CO I/1, SKB 1, sešit 1-43+46(? – viz 10.4), rohy archů fialové, stran (4)+358+(1 a 1 vakát), bez ilustrací. Druhý dochovaný úplný přepis (viz č.s. 41 a 42)
2. Hrabě Jiří Válek. Román. CO II/1 (Nedochovaný kompletní rukopis měl 7 dílů; viz č.s. 43).
2.1. Díl první. 1958, SKB 2, sešit 1-53/54, rohy archů červené, stran (4)+417+(1 a 2 vakáty), chybí s. 393-400, 49 celostr. ilustrací.
2.2. Díl druhý. 1965, SKB 9, sešit 53/54-101, rohy archů červené, stran (2+4)+412, chybí s. 189-196, před prvním archem list se záložkou nadepsaný červenou pastelkou »Válek. Díl 2.«, 41 celostr. ilustrací. Neukončeno.
3. Dcera vědy. utopistický román. CO III/1 (V letech 1935-1942 údajně napsáno 11 epoch, ve skutečnosti plánováno 10 a napsáno necelých 8 epoch v letech 1937-1940). (viz též č.s. 23, 33-37)
3.1. Epocha 1 – Zkáza lodi »Kurviany«. 1958, SKB 3, sešit 1-53/54, rohy archů žluté nebo oranžové, stran (4)+432+(2), chybí s. 393-400, 34 celostr. ilustrací a 4 schematické obrázky v textu.
3.2. Epocha 2 – Uvězněn v dolech. 1965, SKB 7, sešit 55-97, rohy archů oranžové nebo žluté, stran (4)+342+(2), chybí s. 177-184, 32 celostr. ilustrací (z toho 2 mapky).
3.3. Epocha 3 – Psanec. Nedatováno, bez titulního listu, SKB 11(?), sešit 98/99-100, rohy archů oranžové, stran 24, 1 celostr. ilustrace (mapka). Neukončeno.
4. Sourozenci. Kriminální román z kruhův aristikratických na sklonku 19. století. 1962, CO IV/1, SKB 4, sešit 1-70, rohy archů zelené, stran (4)+380, chybí s. 257-260 a 57-60, přičemž arch 53-56 je duplicitní (patrně úmyslně napodobená »chyba tiskárny«), 44 celostr. ilustrací (z nichž jedna duplicitní). Neukončeno (viz č.s. 10.7, 38).
Poznámka: na titulním listu, patitulu a frontispicu označeno jako Sourozénci; v záhlavích stran, nadpisech archů i ve všech zmínkách je však důsledně uváděn tvar s krátkým e.
5. Mariánské císařství. Fantastický, politicko-satyrický román. 1963, CO V/1, SKB 5, sešit 1-82, rohy archů modré, stran (4)+404, chybí s. 257-260, 381-384, 31 celostr. ilustrací. Neukončeno (viz č.s. 10.9, 39).
6. Pěšky napříč Marmokojem. Cestopisný román, svazek I [Díl I-VI]. 1964, CO VI/1 SKB 6, sešit 28-95, rohy archů modré (nebo černé) s červeným pruhem, stran (4)+543+(1 vakát)+2 obrázky mimo stránkování na volném listu mezi str. 488 a 489, chybí s. 177-184 a 393-400, 78 celostr. ilustrací (z toho 2 mapky). (viz též 30-32)
Poznámka: na titulním listu, patitulu, frontispicu a v záhlavích na str. 539, 541 a 543 označeno jako Pěšky napříč Marmokojskem; v ostatních záhlavích stran, nadpisech archů i ve všech zmínkách v SKB je však důsledně uváděn tvar Marmokojem. Varianty názvů slouží i k odlišení předchozích přepisů – prvního (Marmopokojskem, č.s. 30) a druhého (Marmokojskem, č.s. 31); čtvrtý přepis (č.s. 32) rovněž používá tvar Marmokojem.
7. Za zastřenými okny a jiné básně okolo roku 1938. 1965, CO I/2, SKB 8, sešit 50-101, rohy archů fialové s červeným pruhem, stran (4)+248, chybí s. 1-4 a 145-148, bez ilustrací – pouze na s. 169 vlepen výstřižek z novin s Bidlovou karikaturou Olbrachta. Neukončeno.
8. Josef Merkl. Detektivní román. 1966, CO IV/2 (označení řady rozšířeno o podtitul Ze zápisníku policejního komisaře), SKB 10, sešit 71/72-100, rohy archů zelené s červeným pruhem, stran (4)+246, chybí s. 57-64; chyba v číslování stran – vynechány s. 169-174, text však zřetelně navazuje a odpovídá i číslování sešitů tužkou v pravém horním rohu na první straně archu, příloha viz 10.8, 28 celostr. ilustrací. Neukončeno (viz též č.s. 44).
Poznámka: na titulním listu, patitulu a frontispicu označeno jako Józef Merkl; záhlavích stran, nadpisech archů i ve všech zmínkách je však důsledně uváděn tvar Josef.
9. Boleslav a Marta, poém. Nedatováno, bez titulního listu, SKB 12(?), sešit 83-101, rohy archů hnědé, stran 84, 6 celostr. ilustrací. Neukončeno (viz č.s. 10.9, 10.10, 40).
Poznámka: podtitul i řazení do »tvorby let dětských a jinošských« vyplývají z úvodu »Předmluva páně redaktorova«, podepsaného »Jakub Bukaj, vysloužilý maródní umělec – blbec a šéfredaktor«.
10. obálky sešitů SKB (na nepůvodním přebalu označeno jako Fragmenty) č. 1 až 101 (chybí č. 50 a 77), 89 dvojlistů A5 (plus 4 listy a jeden dvojlist přiložených Oznámení – viz níže), na přední straně vždy Lukešův autoportrét malovaný pastelkou (nejčastěji červenou, oranžovou nebo zelenou), občas dokreslený tužkou, pouze sešit 100 celý perem; normální sešity po 5 Kč; rozšířené sešity (28 až 36, 68 až 70) po 7,50 Kč; dvojčísla (8/9, 17/18, 26/27, 44/45, 53/54, 62/63, 80/81, 89/90, 98/99) po 10 Kč; rozšířené dvojčíslo (71/72) za 15 Kč. Datace (kromě oznámení – viz níže) je pouze na sešitech 64 a 65 (červenec 1958) a 66 (srpen 1958).
Oznámení (na zvláštních přílohách nebo na 2. straně obálky):
10.1. v čísle 8/9: »Další sešit vyjde až 25. I. 57.«
10.2. v čísle 26/27: »Příští sešit 28 vyjde až 15. června 1957. Začne vycházeti cestopis Pěšky napříč Marmokojem, dílo 13-letého autora v původním znění s bohatými ilustracemi.«
10.3. v čísle 39: »Vážený pane profesore. Ze vkladu 100 Kč, který jste nám ráčil zaslati 22. XII. 1957 máte zaplaceno předplatné na Spisy až do sešitu 44 včetně (Sešit 29-36 á 7,50 = 60 Kč, Sešit 37-44 = 40 Kč). Sešity č. 30-38 se dotiskují a budou vyexpedovány s urychlením. Přikládáme ukázkové 1. číslo Slovníku. S pozdravem Redakce. 4. I, 1958.«
10.4. v čísle 44/45: »K tomuto dvojsešitu nejsou přiloženy >>Pozdravy z Lesbu<<, jejichž III. sbírka bude zakončena ve zvláštním samostatném sešitu, který je v tisku. Redakce.«
10.5. v čísle 47: »Redakce oznamuje, že dne 21. 4. 1958 zemřela autorova matka.« Na každé složce z tohoto sešitu (např. u Pěšky Napříč Marmokojem na str. 153) je v záhlaví první strany archu tužkou dopsáno »+ §§křížek§§ zemřela matka«)
10.6. v čísle 53/54: »Redakční rada se omlouvá všem P. T. odběratelům, že ku dvojčíslu 53/54 Sebraných spisů Cara Ostena nemohlo být připojeno pokračování románu >>Mariánské císařství<< z technických důvodů.«
10.6. v čísle 58: »Marianské císařství v sešitu 58 nevyšlo!«
10.7. v čísle 70: »Jubilejní číslo ku 22. IV. 1960. Gratis! Redakce se omlouvá, že k 70. číslu nemohlo býti připojeno pokračování románu >>Mariánské císařství<< z technických důvodů. Důležité upozornění. Našim čtenářům sdělujeme, že dokončení románu >>SOUROZENCI<< bude vypraveno jednorázově ve zvláštním sešitu (trojčísle) pro odběratele gratis. Příštím číslem 71 počínajíc budeme přinášeti pravidelná pokračování napínavého kriminálního románu >>JOSEF MERKL<< s objasněním dálších osudů Marie-Laury a Lauschmannova syna.«
10.8. v čísle 71/72 (přiloženo k č.s. 8): »Zahajujeme vydávání dětského detektivního románu z roku 1926, nazvaného >>JOSEF MERKL<<«
10.9. v čísle 83 (přiloženo k č.s. 9): »Trágické skončení románu >>MARIÁNSKÉ CÍSAŘSTVÍ<< dodáme subskribentům ve zvláštním trojčísle. V tomto 83 sešitu začínáme k vůli urychlení expedice uveřejňovati dílo >>BOLESLAV A MARTA<< jakožto jedno z geneticky nejvýznamnějších tors autorovy tvorby.«
10.10. v čísle 92: »>>Boleslav<< k číslu 92 nepřiložen z techn. důvodů.«


b) Ostatní rukopisy
(řazeno sestupně podle rozsahu, významu a ucelenosti)


11. Můj život v hudbě. Dopis prof. Stuchlíkovi. Na patitulu (obálce) název »Můj život v hudbě« a barevný obrázek ženy. V protititulu akt vkreslený tužkou do prosvítajících obrysů ženy na obálce s poznámkou »Stryptýzek pro radost soudruhovi V. Kašlíkovi«. Na titulním listu autor a název: »ESES-OBR-ŠARF-FÝRER JÓHAN LUX – MAIN LÉBN IN DER MUŽÍK (Život můj v hudbě). Intýmní zpověď dvorního skladatele Klemy Gottwalda, a největšího hudebního gényja XXho století, nazvaného 5 howen – hadr. Přeložila Jiřina Posránecká. Prague 1966.«. Za titulem list s fotografií autora. Na první straně dopisu datum 13. ledna 1966. Formát 170 x 270, psáno černým inkoustem po obou stranách papíru z rozebraného poznámkového bloku. Stran (6)+148.
12. Umělý jazyk ISHI. Výtvor psychopatického dítěte. Prague 1951 (možná antedatováno). Jako autor na titulu tužkou uveden »Prof. MUDr. Jar. Stuchlík«. V protititulu výstřižek z novin (»Bomba Iši s mikroby byla shazována japonskými letadly v Číně v roce 1942. Dnes užívají američtí imperialisté takových bomb proti korejskému lidu.«). Školní sešit formátu A4, psáno vesměs perem. 40 stránkovaných listů popsaných po jedné straně, 21 většinou vlepených listů s přílohami mimo stránkování a 2 rozkládací dvojlisty s přílohami na konci sešitu.
Poznámka: součástí příloh je tzv. »dokument X«, o kterém se často zmiňuje ve svých článcích prof. Stuchlík, jakož i tři ukázky z údajné sbírky »Pomněnky krve«, často uváděné dr. Boreckým. Naprostá většina údajných »dokumentů« na přílohách je evidentně podvržena (zcela nepochybně především ukázky z išovského překladu bible, pocházející údajně z roku 1942, ač jsou psány zcela stejnými barevnými inkousty jako zbytek sešitu). Překvapivě autenticky naopak působí údajná ukázka z dětského rukopisu románu »Hrabě Jiří Válek, svob. pán z Kravař a Těšína«, údajně později ještě třikrát přepisovaného (dochovaná verze v SKB měla být posledním, čtvrtým přepisem).
13. Osud jednoho českého bojovníka za mír aneb co to bylo Paxistický puč v Praze o vánocích 1945. Dopis akademiku Málkovi. 7. listopadu 1960. Viz K1. Formát A4, psáno černým inkoustem na nelinkované dvojlisty; titulní list (obálka s barevnou kresbou paxistického znaku), vakát a 26 stran (strany 2-25 číslovány modrou pastelkou).
Poznámka: Tento text původně nebyl součástí Stuchlíkova souboru. Jde o přílohu klinické dokumentace obvodního psychiatra, kterou k ostatním rukopisům připojil teprve dr. Borecký. Přílohou, necitovanou v knižním vydání (K1) a nezařazenou do konvolutu v PNP, byl dopis ošetřujícímu lékaři, datovaný razítkem 12. listopadu 1960:
Velevážený pane doktore!
Přiložený dopis měl jsem v úmyslu poslati panu poslanci NS, Akademiku MUDr. Ivanu Málkovi, avšak rozmyslel jsem si to a dávám Vám ho k dispozici s přáním, abyste ho laskavě připojil k mému chorobopisu jakožto doklad, abyste mohl podle pravdy informovati mého poručníka a v případě potřeby také úřední instance!
14. Ke spisům »Neobyč. případ« (nebo »Ichi«). Dopis profesoru Stuchlíkovi. 14. února 1956. Formát A4, psáno zeleným inkoustem na čtverečkované dvojlisty, 16 stran. Z části obsaženo v Apppendixu C
Poznámka: Na nepůvodní obálce nadepsal patrně Borecký strojem nepřesně: Oženil jsem se s mimozemšťankou (správně s »nepozemšťankou«); jde pouze o název v textu na okraj zmiňovaného »chystaného románu«, zčásti exponovaného v předmluvě k č.s. 3.1 – zbytek měl být obsažen v dodatku k celému cyklu Dcera vědy.
15. Wolf-Vlček versus Lukeš. Spor o interaktivní reflexologii v psychopatologii. 1960. Formát A5, stran (2)+40+(2 vakáty a přebal). Přiložen průvodní dopis prof. Stuchlíkovi (jednostranně popsaný list A5). Do první třetiny str. 12 jde o opis článku z Čs. psychiatrie 3/1960, zbytek tvoří polemika s ním nadepsaná »Glossy k interakční – reflexologické teórii pana dr. Evžéna Wolfa-Vlčka«.
16. Iškovci. Anonymní epos z XI. století. CXIII Bitva na poli Jupitesparnachu (českého překladu verš 7393. a násl.). Nedatováno, 3 linkované listy A4 popsané jednostranně perem.
17. Písma planety Thetis (torso většího celku). Psáno zeleným inkoustem po jedné straně listů vytrhaných z poznámkového bloku formátu A4, stránkováno tužkou. 21 listů: strany 65-74, 80-83, 85, 86, 88, 89, 91, 92 a nestránkovaný list, datovaný 15. února 1956, na kterém začíná oddíl nadepsaný Vyšívané písmo lichenské.
18. Učte se iškovsky. Díl 3. Stručná iškovská mluvnice. 1933 (patrně antedatováno), jednostranná kopie formátu 170 x 220, 30 listů.
19. ISCHI – KOTOBA. ARE NO SAKUSHA NO UN TO. DIE ISCHI KUNSTSPRACHE UND IHRER SCHÖPFERS SCHICKSAL. Bearbeit vom Kollektiv der psychoanalytischen Schule des Univ. Proffessor MUDr. Jaroslav Stuchlik. PRAHA, ČSR, im Mai 1957. Fotokopie německy psané prezentace išovštiny. Formát 145 x 210. 18 listů (jednostranně).
20. LES TABELLES COMPARATIVES DES MOTS PARTICULIERS EN SEPT LANGUES SYNTHÉTICQUES avec d'explication JAPONAISE – TCHÉQUE – FRANCAISE. Juin MCMLVII. Fotokopie srovnávacích tabulek Lukešových jazyků. Formát 130 x 180. 10 listů (jednostranně).
21. Číselný těsnopis soustavy NSG. 1926 (možná antedatováno). Formát A6, psáno perem, 14 stran a obálka (4) popsaná jen na první straně.
22. TRACTÁTUS DE dEO ATHEISTICO (cum miniscula), někdy též nesprávně označovaný jako »Manifest paxismu«. Vánoční poselství Vůdce ku 20. jubileu proklamace křesťansko-komunistické internacionály Paxismu a paxistického puče na Hradě Pražském. Dopis prof. Stuchlíkovi ze dne 17. či 19. prosince 1965 (horní část data na kopii chybí). Jednostranná kopie formátu A5, titul (s původně barevným vyobrazením paxistického znaku) a 44 stránkovaných listů.
Poznámka: Originál tohoto rukopisu byl ztracen v archivu Národního muzea (viz pozn. k č.s. Z2) a dlouho se předpokládalo, že vzaly za své i všechny jeho kopie. Teprve při sestavování tohoto soupisu byla jedna z nich objevena v majetku MUDr. Radkina Honzáka, jemuž tímto srdečně děkujeme za její laskavé zapůjčení. Faksimile této kopie byla nakladatelstvím Lege artis doplněna ke konvolutu Lukešových rukopisů v Literárním archivu PNP.

c) Součástí pozůstalosti dr. Lukeše v PNP jsou rovněž:
A1. Prof. MUDr. Jaroslav Stuchlík: Neofázická polyglotie psychotiků. Torzo náčrtu zamýšlené publikace (77 stran strojopisu, z nichž 53 se týká Lukeše), cca 1965-1967.
A2. PhDr. Vladimír Borecký: Záhadný pacient prof. Stuchlíka. Rukopis příspěvku do T85 (viz C10); 9 stran strojopisu.
A3. Korespondence. 10 listů Stuchlíkovy korespondence kolem »kausy Vladimír X«.
A4. Výstřižky. 11 listů s nalepenými výstřižky novinových článků C3-C5, C7 a C8. Při sestavování tohoto soupisu byl nakladatelstvím Lege artis archivní soubor doplněn o kopie všech zbylých časopiseckých publikací.


B) Rukopis uložený v Archivu Národního divadla

(doplněno v červenci 2019)

67. Pro vlast. Op.7. Opera o 1. dějství. (Partitura - rukopis.) Věnováno armádě československé. 1935. (viz též 65.7.) Průmyslově vyrobená notová kniha 310x210, stran 10+169 (+9 + další nestránkované vakáty v textu) + za str. 70 vložený list s náčrtkem scény (podobným jako za titulním listem) + před str. 151 dvojlist "Poznámky ke studiu úloh". Přiloženo 12 stran notového papíru 320x240 "Transposice partu op. 7 (Pro vlast) pro lesní roh myslivecký in F" vložených v tmavomodrém dvojlistu s nadpisem "Op. 7 Corno in F" a dále průvodní dopis (dvojlist 190x145) z 23, dubna 1935 nadepsaný "Slovutný mistře" (podle Lukešových deníků i Mého života v hudbě měl být adresován Otakaru Ostrčilovi).


C) rukopisy v soukromých sbírkách

a) rukopisy v majetku Jaromíra Vogela
(vydavatel děkuje pane Vogelovi za laskavé zapůjčení všech níže uvedených rukopisů jakož i za další cennou spolupráci a příspěvky k lukešovskému bádání)

23. Dcéra vědy. (viz též č.s. 3, 33-37) Patrně šestý přepis. Z pozůstalosti dr. Quentina. 3 průmyslově vyrobené sešity po 320 stranách vázané v černém plátně. Psáno perem; barevnými pastelkami vyznačeny doplňky a změny, jakož i původní uspořádání sešitů SKB. Vynechány prázdné stránky na zamýšlené ilustrace.
23.1. Díl první – Zkáza lodi »Kurviány«. 1969, sešit 1, str. (2)+1-318 a sešit 2, str. (2)+ 319-351+(1), dokončeno 17. 6. 1969
23.2. Díl druhý – Zaživa pohřben. 1969, sešit 2, str. (2)+1-282, sešit 3, str. 283-311(+1), dokončeno 28. 10. 1969.
23.3. Díl třetí (Bez názvu). 1970, sešit 3, str. (2)+1-133 (psáno asi do třetiny stránky). Nedokončeno.
Poznámka: Patrně 6. ruční transripce č.s. 3. Text je mírně zkrácen a místy přestylizován.
24. Úderka. Opera o pěti obrazech s prologem a proměnou ve 4. obrazu. (viz též č.s. Z10.2.) »Obsazení: Pan prezident (S. Gottwald)...baryton; Tajemník kanc. pana prezidenta...tenor; s. Smělý, vedoucí...tenor; s. Kabrňák...tenor; s. Pašák...bas; s. Pořez...bas-baryton; s. Sekáč...baryton; s. Pilná...soprán; s. Čiperová..alt; Starý básník...tenor; Kuchař...bas; Solo...soprán, alt, tenor, baryton, bas. Sbory dělnic a dělníků a pracujícího lidu. Sbor učňů a SČM. Děj v době Gottwaldovy pětiletky v Praze: Prolog a 4.b – ulice na periférii; 1. a 4.a v tovární dílně; 2. – v závodní kantině; 3. na dvoře továrny; 5. – ve Španěl. sále na Hradě. Věnováno paní Martě Gottwaldové, choti prezidenta ČSR.« Koncept opery (libretto a klavírní part) z roku 1950. Průvodní dopis, adresovaný »Vážený pane odborový přednosto«, je datován 20. XI. 1951. 4 složky notového papíru formátu 260 x 340 (s četnými vložkami a opravami mimo formát) v silně poškozeném společném obalu vyrobeném z prvomájového plakátu; noty psány tužkou, text převážně zeleným inkoustem:
24.1. Prolog, 1. a 2. obraz. Stran – Slavnostní předehra pro hudební sbory SNB Vítězům 5letky: 10; Titul a dedikace: (4); průvodní dopis: 5 (formát A5), 1-3 psány po jedné straně papíru; Prolog 1-7+(7 str. doplňků); I. obraz 7-22+(2) (chyba v číslování, str. 7 se opakuje 2x); 23-40+(4)
24.2. 3. obraz. Stran 41-62+(3 str. doplňků)
24.3. 4. obraz. Stran 63-116+(1 str. »Upozornění«, str. 78 a 116 jsou vakáty)
24.4. 5. obraz. Stran 117-163+(2 str. doplňků, 3 vakáty mimo číslování, 4 str. obálky na »dokončení« = str. 141-163 na jiném formátu papíru)
25. Weekend. Bez titulního listu, nedatováno. Torzo komické opery, dle č.s. 11 z počátku 50. let. Nedokončená orchestrální partitura I. a začátku II. jednání. 124 str. formátu 260 x 340 + 6 str. tužkou psaných náčrtků formátu A4.
26. Drobné skladby. Náčrty klavírního partu. Psáno vesměs tužkou na notový papír formátu 260 x 340; počítány jen popsané strany, vakáty neuvedeny, nedatováno:
26.1. Messias. Balet., 6 str. a 1 str. A5 – osnova zamýšlených částí.
26.2. Nála & D. (Damajanté). Nedatováno, dle č.s. 11 z roku 1955. Balet na text indického eposu. 64. str. (32 číslovaných listů) + 2 str. (A5) libreta.
26.3. Deserteur. Opera. Nedatováno. Dle č.s. 11 z roku 1957.
3 str. a 24 stran (A5) libreta.
26.4. Obležení Hagfaabu. Opera o 8 dílech od Fihorjola Keridzera (premiera v Mok. Dvoru 17. II. 1889). 2 neoznačené strany s textem v išovštině a 3 strany A5 s nadpisem, obsazením, úvodem a išovským a přeloženým textem k VII. a VIII. obrazu.
26.5. Adamiti. Opera. Nedatováno. 6 stran.
26.6. Aula Regia. Opera. 6 a půl strany. Podle č.s. 11 mělo jít o trojvečerový operní triptich: Vězeň na Bezdězi, Pod Hlubokou sťat a Rejčka, královna Hradecká napsaný okolo r. 1955.
26.7. Krok (Založení Vyšehradu). 1 strana a 1 str. (A5) náčrtu libreta (viz č.s. Z10.33.?).
26.8. (Kyrie Eleison.) – bez názvu. 1 strana (viz č.s. Z10.39.?).
27. Album. Sešit, obsahující kromě různých vylepených výstřižků (převážně filmových div, případně předních politiků apod.) též 10 Lukešových fotografií, z toho tři v dětském věku a jednu skupinovou z vojny. Nedatováno.
28. (Oneirologie.) Patrně zbytky náčrtu č.s. Z5. Zachovány strany 298-310, 312, 315, 388, 463 (+ pruh s poznámkou), 506, 565, 566 a 4 nestránkované, vše na listech jednostranně popsaných fialovým a černým inkoustem. Nedatováno, psáno v letech 1951-1952.
29. Dopisy milicionářům s podpisem »Fučíkova Mladá Garda« a »Stalinova sekce KSČ« (bez data; redakci Mladé fronty s podpisem »Marie Kalašová, Kosmonosy 215« (7. XI. 1959) a redakci Práce s podpisem »Doc. Dr. Fr. Písařovic (Dobřany, Státní léčebna)« (bez data).

b) bohnický konvolut
(t.č. v držení Přípravného výboru Nadace MUDr. Jana Lukeše; po důkladném prostudování a zpracování předpokládáme jeho připojení ke sbírce v PNP)

30. Pěšky napříč Marmopokojskem. (viz též č.s. 6, 31 a 32) Dětský originál z roku 1925. Patitul: »Romány Jana Lukeše. I. svazek. Pěšky napříč Marmopokojskem. 1. díl, 1. vydání. Výhradní právo tisknouti Lukešovy romány má tiskárna Expres journale Czafka 5. aw.« Titul: »Jan Lukeš, Pěšky napříč Marmopokojem (sic!). Román. 1. díl bez illustrací. Nakladatel Král Téba. Tiskárna Expres journale. Vydáno v březnu 1925.« Nestránkováno (320 s.), ručně svázáno do papírových desek, formát 170 x 110. Přiložen fragment druhého dílu s identickým titulem a protititulem (tentokrát shodně označený Marmopokojskem, stejný tvar je použit i na hřbetu 1. svazku), vročení »červen 1925«, úprava, formát i papír stejné. 3 nití šité složky po 64 stránkách, ze třetí je odříznuto 11 posledních listů (celkem 170 s.).
31. Pěšky napříč Marmokojskem. (viz též č.s. 6, 30 a 32) Druhý přepis z let 1947-8. Formát A5, volné archy kancel. papíru zalepené obalem do jednotlivých dílů. Před díl 1, 5 a 7 vlepen list »obalu« s textem: »MODRÉ KNIHOVNY SV. 3 (4, 5): PĚSKY NAPŘÍČ MARMOKOJSKEM Svazek 1 (2, 3). Všechny díly mají jednotný titulní list »Car Osten: Pěšky napříč Marmokojskem. Cestopis. Díl 1. Prague 1925. Revidé 1947 (u dílů 5-8 1948).« Proti titulu je vždy vlepen obrázek, za titulem (a ev. mapou) následuje další nečíslovaný list s názvem dílu. Tato verze byla přímým podkladem pro vydání v SKB, jak nasvědčují četné vpisky i vyznačení konců jednotlivých sešitů.
31.1. První dobrodružství. Strany 1-50 + 11 listů mimo stránkování, z nich 8 ilustrací a 1 mapa.
31.2. Po stopách prorokových. Strany 51-132 + 13 listů mimo stránkování, z nich 7 ilustrací.
31.3. Horská tůra. Strany 133-218 + 10 listů mimo stránkování, z nich 8 ilustrací.
31.4. Východní oblasti. Strany 219-320 + 18 listů mimo stránkování, z nich 13 ilustrací a 1 mapa.
31.5. Výrobna robotů. Strany 321-424 + 18 listů mimo stránkování, z nich 13 ilustrací a 1 mapa.
31.6. Severní pobřeží. Strany 425-582 + 29 listů mimo stránkování, z nich 25 ilustrací.
31.7. Morjó Pegar. Část prvá. Strany 585(nedůslednost ve stránkování)-740 + 11 listů mimo stránkování, z nich 8 ilustrací.
31.8. Morjó Pegar. Část druhá. Strany 741-888 + 8 listů mimo stránkování, z nich 5 ilustrací.
31.9. Příloha Morjo Pegar. Výtah. Sešitek A6, 40 stran tužkou psaných poznámek a nákresů. Bez letopočtu.
32. Pěšky napříč Marmokojem. (viz též č.s. 6, 30 a 31) Čtvrtý přepis z let 1968-1969. Titul: »Car Osten. Pěšky napříč Marmokojem. (Cestopis.) Díl První. Praha 1968.« Průmyslově vyrobený sešit o 320 stranách vázaný v černém plátně. Psáno perem. Obsahuje části 1-5 s doplňky a změnami vyznačenými barevnými pastelkami, včetně původního uspořádání sešitů SKB. Vynechány prázdné stránky na zamýšlené ilustrace. Stránkováno od str. 1 do 299 + 2 str. nestránkovaného obsahu; zbylých 19 stran vakáty.
Poznámka: Podle vpisku v č.s. 31.8. byl tento 4. přepis dokončen 1. 4. 1969, chybí tedy nejméně jeden sešit.
33. Dcera vědy. (viz též č.s. 3, 23, 34, 35, 36 a 37) První přepis. Později doplněný titul: »Jan Lukeš: DCERA VĚDY, I. zpracování z r. 1929«. Psáno po jedné straně papíru na volné archy po 6-12 listech. Stránkováno 1-408, chybí s. 66-109, (nedokončeno).
34. Dcera vědy. (viz též č.s. 3, 23, 33, 35, 36 a 37) Druhý přepis. Později odplněný titul: »Jan Lukeš: DCERA VĚDY, II. zpracování, 1930«. Psáno po jedné straně papíru na volné archy po šesti listech. Stránkováno 1-208, chybí s. 65-72, 81-96, 169-184 (nedokončeno).
35. Dcera vědy. (viz též č.s. 3, 23, 33, 34, 36 a 37) Třetí přepis. Kolosální román z utopie o 10. dílech. Volné archy v sešitech číslovaných od 1 do 71 (chybí sešity 14-34, sešitu 42 chybí přebal a strany 354-371, sešitům 45 a 46 chybí přebaly a strany 493-526). V prvním sešitě vložený náčrt začátku této verze z roku 1936 – šest dvousloupcově hustě psaných stran A4 na linkovaném papíru vytrženém ze školního sešitu a 10 listy se špatně srozumitelnými skicami map. Ke 48 sešitu připojen náčrt VIII a IX epochy (pův. 8 str. A4). Tato verze byla (od 10. kapitoly I. epochy, u níž končí verze 36, patrně až do nedochovaného začátku 3. epochy) přímým podkladem pro vydání v SKB, jak nasvědčují četné vpisky i vyznačení konců jednotlivých sešitů. Pozdější epochy naopak zjevně už nikdy přepisovány nebyly – jde prakticky o čistopis.
35.1. Sešit 1 – 8. I. epocha. Bez titulního listu. Předmluva datována 25. srpna 1937. Str. I-IX a 1-256 + 8 obrázků mimo stránkování.
35.2. Sešit 9 – 13. II. epocha. V zajetí Kollmanově (opraveno na pozdější Zaživa pohřben). Praha 1937. Str. 257-416 a 5 obrázků mimo stránkování (torzo).
35.3. Sešit 35 – 43. VI. epocha. Podzemní město. Patitul: Dcera vědy 3. Ružomberok-Žilina 1938. Str. 1-441, chybí str. 354-371.
35.4. Sešit 44 – 47. VII. epocha. Kollmanův pád. Žilina 1939. Str. 442-612, chybí str. 493-526.
35.5. Sešit 48 – 61. VIII. epocha. Virtuoska aneb Krveprolití ve Vleseninghen. Patitul: Dcera vědy 4. Prag 1940 (Faust'schos Haus). Str. 613-1049. Neukončeno (končí v polovině strany zjevně uprostřed děje, v sešitu následuje prázdný zbytek archu.
35.6. Sešit 62 -71. Čisté archy připravené na zbylé dvě epochy plus složka čistých archů nadepsaná Dcera vědy – Titulní listy. Chybí sešity 65-66.
36. Dcera vědy. (viz též 3, 23, 33, 34, 37) Čtvrtý přepis. Bez titulního listu a vročení (patrně 1954). Čtyři černé školní sešity A5 po 80 stranách nadepsané na štítcích »DCERA VĚDY 1« a číslované v rohu štítku 1-4. Čtvrtý sešit končí na str. 297 (konec 9. kapitoly z 13). K prvnímu sešitu přiloženy 3 listy A5 s opisem úvodu pro SKB. Tato verze byla přímým podkladem pro úvodní část vydání v SKB, jak nasvědčují vpisky i vyznačení konců jednotlivých sešitů.
Poznámka: jedná se nejspíše o přepis zmiňovaný v dopise Stuchlíkovi (č.s. 14): »... jsem začal dělati v létě 1954 právě pro Váš účel, ale musel jsem přestati pro vymizení vázaných linkovaných sešitů ze všech závodů Narpy.«
37. Dcera vědy. (viz též 3, 23, 33, 34, 37) Generální rozvrh z I. XI. 37.
37.1. Různé špatně čitelné náčrtky Dcery vědy (16 listů rozličného formátu), nejdelší (na obalu) rozplánován do deseti dílů. List A4 z Raportní knihy s nesrozumitelným náčrtkem, snad mapou.
37.2. Zvěřinec. (patrně jen náhodně přiloženo) Rozvrh kapitol a nedopsaná úvodní kapitola románu. Naskicované varianty Titulního listu: »Jan Lukeš, Zvěřinec aneb Obžaloba nečisté rasy. Literární brak vyšší úrovně.« nebo »Jan Lukeš, Mučedníci míru aneb kletba rasové nečistoty. Román.« Nedatováno (snad Slovanský zvěřinec zmiňovaný v deníku r. 1945?). 14 s.
38. Sourozenci. (torzo vydání z Modré knihovny; viz č.s. 4) Volné archy A5. Chybí titulní list a začátek textu, zbývají strany 81-128, 145-192, 209-459 + 3 nečíslované (obsah) a 29 ilustrací mimo stránkování. Přebaleno v dvojlistu s nápisem SOUROZENCI. Nedatováno (dle deníku 1949).
Poznámka: Tento rukopis byl přímým podkladem pro vydání v SKB, jak nasvědčují četné vpisky i vyznačení konců jednotlivých sešitů. Vyplývá z něj rovněž, že slibované dokončení (viz č.s. 10.7.) ve zvláštním sešitu Lukeš pro Stuchlíka nikdy nevyhotovil, protože konec románu už žádné vpisky neobsahuje.
39. Mariánské císařství. (viz č.s. 5)
39.1. Volné archy A5 popsané z větší části po jedné straně. Strany 1 – 425 (místy s přiloženými lístečky vpisků) a 7 prázdných listů připravených na další pokračování. Nedatováno; první verze dle č.s. 63.7 vznikla už v roce 1939; tento opis, jakož i následující náčrt jsou však dle kontextu nepochybně pozdějšího data.
Poznámka: Tento rukopis byl přímým podkladem pro vydání v SKB, jak nasvědčují četné vpisky i vyznačení konců jednotlivých sešitů. Po vyznačení konce sešitu 82 následuje už jen jeden a půl strany textu – tuto definitivní podobu románu Lukeš tedy zjevně nikdy nedokončil.
39.2. Přiložen původní, špatně čitelný náčrt celého románu (dokončený!) v sešitku formátu 85 x 140, nadepsaném »Daniel. CÍSAŘSTVÍ MARIÁNSKÉ.« (titul česky azbukou), 114 nečíslovaných stran. Nedatováno.
40. Boleslav a Marta. Různá torza obou základních verzí – A (poem, viz č.s. 9) a B (drama), původně dosti volně promíchána nejméně v šesti různých opisech.
40.1. Poem I. Na titulu »Tragedie o pěti zpěvech«. Nedatováno. Starší nestránkovaný přepis první (30 s., 543 čísl. veršů) a části druhé knihy (29 s., 684 čísl. veršů), formát 170 x 210, psáno po jedné straně papíru; na různých místech přiloženy fragmenty pozdějšího opisu, označeného v záhlaví: »Boleslav a Marta (I. zpracování)«, formát A5, strany 1/2, 33, 7/8, 103/104, 155/156; plus čtverečkovaný arch A4 se špatně čitelným doplňkem. Na závěr připojen fragment odlišné, pornografické verze (patrně stejné, jako č.s. 9), v úpravě prakticky shodné s vloženými stránkami včetně záhlaví: »Boleslav a Marta (I. zpracování)«, avšak str.155/156 se v tomto fragmentu opakuje znovu v rozšířené podobě. Jde o souvislé torzo III. zpěvu od strany 121 do strany 162, za níž následuje v archu 6 vakátů, takže rukopis zjevně nebyl dokončen. Přiložen nestránkovaný dvojarch (popsány jen 3 strany) s cenzurovanými pasážemi přepsanými išovským písmem.
40.2. Poem II. Na obálce červenou pastelkou: »Vyřazené listy 1928«, pod tím modrou: »Původní verze.« První list z 41.1 vsunutý v obálce z nějakého dalšího opisu; 36 stran formátu 170 x 210 – soudě podle písma nejstarší verze; 6 stran na dvojarchu 175 x 240 a 8 listů různé velikosti s náčrtky Poemu. Titul psán zřejmě později na obrácenou obálku původně označenou »Sešit 13, Lukešovův odkaz, Souborné vydání díla. Praha 1941« s překladem v išovském písmu.
40.3. Drama I. Titul: »Jan Dvanáctý: Boleslav a Marta. Tragoedie o 5. dějstvích. Ve Vodňanech 1929.« 200 převážně nestránkovaných listů, z toho 3 vakáty; psáno převážně po jedné straně. Dějství 1-3. Nedokončeno.
40.4. Drama II. Nedatovaná verze bez titulního listu. Formát 170 x 210, psáno po jedné straně papíru. Strany 1-72 + 12 nestránkovaných. Dějství I-III. Nedokončeno. K této verzi náleží i složka nadepsaná »Dodatky a přímětky k I. dějství«, strany 1-12, poslední končí uprostřed věty.
40.5. Různé. 9 stran obrázků k jednotlivým aktům s titulem »Bolleslaw a Martha. Smutnohra na 5 zátahů od Matěje Zoufalýho do češtiny převedeno l. p. 1930 p. Kr.« a dedikací »Slečně Tragedii co poslední ránu z milosti připisuje autor«. 1 list (strany 1/2) v úpravě shodné s vložkami A5 ke 41.1., ale v záhlaví nadepsaná: »Boleslav a Marta (III. zpracování)«. 6 listů s dějem dramatu, ale ve verších (torzo II. zpracování?).
41. Pozdravy z Lesbu. První dochovaný úplný přepis. Titul: »J(an) Lukeš: Pozdravy z Lesbu. Sbírka lyrická (z roku 1930)«. Původní verze na volných listech formátu 170 x 210, uprostřed záhlaví originální stránkování modrou pastelkou (podle něhož byla sbírka původně uspořádána v jediném svazku); v pravém záhlaví nově přestránkováno tužkou a seřazeno podle tohoto stránkování do tří sešitů a místy doplněno o další texty na různých formátech papíru. Přes obal 1. sešitu psáno pastelkou: »Revise 32. VI. 1953«. Datace vydání na titulních listech je evidentně podvržená; všechny titulní listy byly zjevně psány najednou.
41.1. Svazek I. Praha 1930. (2)+1-100+(2), chybí strany zařazené v 41.4.
41.2. Svazek II. Praha 1931. Věnováno paní Míle Kočové – Marešové, koloraturní primadoně Státní opery. (2)+1-78+(2), přiloženy 3 listy A6 z »malého vydání« mimo stránkování
41.3. Svazek III. Praha 1932 (1)+2-75+(2), přiloženy 3 listy A6 z »malého vydání« mimo stránkování
41.4. Vyřazené listy z roku 1930. Stránky 22, 43,44, 48, 52, 57, 64, 70, 81 a 82 (nového stránkování) chybějící ve 41.1.; 30 listů náčrtků básní z Pozdravů z Lesbu různého formátu (cca A5); 3 listy básní dle kontextu z pozdějí doby. Titul psán zřejmě později červenou pastelkou na obrácenou obálku původně označenou »Sešit 12, Lukešovův odkaz, Souborné vydání díla. Praha 1941« s překladem v išovském písmu.
41.5. II. vydání (odkaz) 1940. str. 4 – 26 pozdějšího přepisu. Titul a přebal jako u 41.4. (»Sešit 7«, bez letopočtu).
42. Pozdravy z Lesbu. Třetí dochovaný úplný přepis. Titul: Sebrané spisy Cara Ostena – Svazek I. Car Osten: Pozdravy z Lesbu, Sbírka I. Básně z let 1929/31 (Naivismus.). Prague 1959. Nelinkovaný sešit A5 (2)+1-314
Poznámka: Celkem včetně »malého vydání« přepsáno nejméně pětkrát. Tato poslední verze obsahuje některé básně a četné denunciující vpisky, neobsažené v předchozím opisu pro SKB (1).
43. Hrabě Jiří Válek.
43.1. Jan Lukeš. Hrabě Jiří Válek. Román. I. díl. »5. rukopsané vydání. Vydává nakladatelství Lukešovy všeodborové velké čítanky. 1925.« 306 s. formátu 110 x 170, ručně sešito do tří složek. Přiloženo torzo IV. dílu. Spodní strana tit. listu utržena – bez letopočtu. 102 s. téhož fomátu, volné archy.
43.2. Synopse dílu II. – IV. Složka nařezaných věstníků formátu 110 x 170, popsáno 19. stran. Nedatováno (patrně z třicátých let)
43.3. Titul na přebalu: »Válek. Odložené sešity. 1946.« V. díl: strany 359-378+1 obrázek mimo stránkování (kap. 7. a 8. Zrádná karafa, Zrádná karafa – pokračování); VII. díl: strany 497-526 (kap. 1. – 3. Vražda, Po vraždě, Loupež)
Poznámka: Torzo dokončené sedmidílné verze z let 1946-47 (patrně jako 1. a 2. svazek Modré knihovny). V deníku záznam 9. 8. 1947 »Z jakéhosi nutkání přepisuji znovu celé partie Válka (Zrádná karafa).« a o dva dny později »...přepisuji Loupež (VII. díl).«
44. Josef Merkl. Titul: »Jan Lukeš. Josef Merkl aneb Honba za zločinem. Dobrodružný detektivní román s ilustracemi. 1926.« Dva sešity formátu 105 x 170, 66 stran + 6 příloh. Torzo. Viz též
45. Výroční trh.
45.1. Jan Lukeš. Výroční trh. Román. 1926. Tři sešity formátu 105 x 170, 146 stran + 6 příloh. Torzo.
45.2. Autor vyškrábán. Výroční trh. 2. vydání rozšířené. 1928. Složka 170 x 210, 28 stran. Torzo.
45.3. Bez titulního listu. V záhlaví Výroční trh. První arch pozdějšího přepisu (patrně z konce čtyřicátých let), 16 s. A5. Torzo.
46. Vynálezcova pomsta (původně Z pamětí Dr. Zilta). Dobrodružný román ze života chemiků. Bez letopočtu (cca 1927-28). Složka 100 x 170, 72 stran, text končí na str. 67, nedokončeno.
47. Kristýnino utrpení. Titul: »Car Osten. Kristýnino utrpení. Dráma o 5 dějstvích. Praha 1961.« Průmyslově vyrobený sešit A5 o 320 stranách ukončený na předposlední straně. Kompletní!
48. Zikmund Sobačevskij: Pohádka o lásce a smrti prince Vladimíra. Literární parodie. Z ruštiny přeložil a ilustroval Jan Lukeš. 1932. Formát A4, psáno perem po jedné straně papíru, (3)+1-387+(1) a 6 ilustrací. Kompletní! Jinde v konvolutu nalezeno několik patrně vyřazených stránek z románu. Bez označení. Jeden list s ilustrací, »Zvláštní připomenutí obci čtenářské« (1 s., na rubu patrně nesouvisející báseň podepsaná »s úctou bolševik«) a »Místo prologu uvádíme rozmluvu dvou spolužáků« (5 s. – nedokončeno, na rubu poslední strany titul »Jan Lukeš. Generace posledního soumraku (Emilie). Román. 1932.«).
Poznámka: podle vpisků červenou pastelkou bylo pouze dvacet prvních stran opsáno do »malého vydání«, jinak se k tomuto rukopisu Lukeš nikdy nevrátil – zbytek až do konce je čistopis bez jediného škrtu.
49. Cirkus Warwick. Titul: »Jan Lukeš: Cirkus Warwick. Drama o pěti dějstvích. Praha 1931(?).« Volné listy formátu 170x210 popsané po jedné straně, str. 1-219+221 (podle kontextu však nic nechybí) + 1 list obal a 1 závěrečný vakát. Začátek rukopisu v pravém dolním rohu poškozen patrně vlhkostí – až do strany jsou 11 postižené partie prakticky nečitelné; poslední číslice data vydání rovněž. Jinak kompletní!
50. Rozpor. Titul: »Jan Lukeš. Rozpor. Ironická tragedie o 5 jednáních. Praha 1941.« Formát 170 x 210. 111 stran (stránkováno včetně obálky) psaných po jedné straně papíru, chybí arch se stranami 71+82; dokončeno.
51. Ďábelské sympatie (Zeyerova studna). Velmi špatně čitelný rukopis dramatu. Sešit A5, 43 stran s četnými vpisky a vložkami. Snad kompletní.
52. Darebák. Román. Dva průmyslově vyrobené sešity A5 po 40 listech, druhý popsaný do poloviny strany 53 tužkou, hůře čitelným písmem. Nedokončeno.
Poznámka: Podle Doslovu na předsádce prvního sešitu mělo jít o beletristické zpracování událostí kolem Paxistického puče.
53. "Kalířovská" poesie z let 1940-1945.
53.1. Kalíř – Básně 1943. Krvavé elegie (vír poesie velké doby) sbírka nejnovějších lyrických básní od autorů domácích i zahraničních, sestavil a z cizích jazyků přeložil Jan Kalíř. Německý Brod 1943. Vydala ŠKOKANA = Škola Kalířových následovníků (99 stran) + Oldřich Šístko: Obutá země. Praha – Solopisky v říjnu 1943 (8 stran). Psáno v tlustém průmyslově vyrobeném sešitu 170 x 210, zbytek sešitu nepopsaný.
53.2. Jan Kallirsch (vulgo Honza – Kolaborant) Jak táhly svazy... Sbírka časové lyriky. Praha 1945. 34 básní na listech 170 x 210 a fiktivní poznámka Aničky Čarovné In Memoriam Jana Kalíře (8 stran).
53.3. jako Helena Kalířová-Žitná
53.3.1. Aišiny polibky. Kniha I. Bez letopočtu. Strojopisný opis a průklep, 2 x 18 stran A5, prošito sponkami + rukopisný originál: Maria Ferroce – Aišino polibky. Z italštiny přeložila Hel. Žitná. Sbírka lyrická. Catania 1934/Praha 1941. 20 listů 170 x 210 psaných z jedné strany.
53.3.2. Duhový nákyp. Kniha II. Bez letopočtu. Strojopisný opis s průklepem, 2 x 5 s. A5, volné archy.
53.3.3. Emancipovaná musa a Sny v celofánu. Sbírky lyrické. Bez letopočtu. 28 stran kvart. + Emancipovaná musa. Bez letopočtu. 10 s. A5 (včetně životopisné poznámky a fiktivního dopisu autorky datovaného 26. II. 1944).
53.4. Fragmenty a náčrtky:
53.4.1. Písně kalíře. 1942. 36 stran pracovních náčtrků formátu cca A6 psaných vesměs po jedné straně.
53.4.2. (Mistr Kalíř – Všecko se smí!). Bez letopočtu. Torzo sbírky neznámého názvu - posledních 5 básní stránkovaných 29-33 a obsah, celkem 8 stran A6. (= K3)
53.4.3. Prčická elegie. 1944. 18 stran A5. Torzo.
53.4.4. Památník slečny Olinky. Bez letopočtu (dle deníku 1943). Stránky vytrhané z památníku s fiktivními vpisky. 14 listů A5.
54. Ostatní básnické sbírky a fragmenty
54.1. Car Osten – Lyrický Šok. Praha 1946. 30 básní + 8 stran rukopisů na volných listech 170 x 210. Přiložena zamítavá vyjádření nakladatelství Fr. Borový a Svoboda (2 x A5).
54.2. Car Osten – Prvotiny. 8 básní na volných listech 170 x 210 a 5 přiložených náčrtků na balícím papíru cca A4.
54.3. Jakub Bukaj – Bibliothéky skon (5 s.), Věčné samoty peklo (2 s.) a Zarah Bukajová – Rendes-vous s autocenzúrou (1 s.). Čistopisy na čtverečkovaném papíru formátu A4.
54.4. Violetta. Patrně operní libreto. Volné listy A5, 5 stran + 3 s. překladu do italštiny.
54.5. Složka bez názvu. Spíše náhodně poskládaná torza básní od dětských po poválečné, části her Boleslav a Marta aj. bez názvu, nedopsaná studie o lidové literatuře. Cca 100 stran různých formátů. Dalších cca 200 stran náčrtků bylo volně promícháno s ostatními rukopisy (doplněno k této složce).
Poznámka: Původně byly přiloženy i jediné v pozůstalosti dochované Lukešovy publikace viz oddíl IV, č.s. J2 a J3
55. Drobná torza beletristická.
55.1. Chaverazoljane. Příběh z jiného světa. Bez titulního listu (název a podtitul v záhlaví stránek. 20 dvojlistů 170 x 210 popsaných po jedné straně, strany 1 – 35 + ilustrace a náčrt pokračování. Nedokončeno.
55.2. Tři texty z války. Bez letopočtu (patrně 1942). 14 stran 170 x 210.
Poznámka: Jde o dva silně kolaborantské články Desatero (podepsán Hagel) a Mezi dvěma ohni. Pozoruhodná je ovšem úvodní, nepojmenovaná povídka – de facto sci-fi o tom, jak 28. října 1942 Němci zorganizují fiktivní konec války, českým rádiem oznámí příjezd Beneše a předstírají příchod amerických vojsk. Češi celý den nadšeně oslavují, v noci však zhasnou světla a dosud ukrytí Němci celý překvapený národ do posledního nemilosrdně vystřílí.
55.3. Mistr Kalíř: Literární škubánky. Bez letopočtu. Velmi špatně čitelný rukopis literárních esejů. Složka volných listů A5, popsáno 19 stran. Uprostřed dopis redaktoru Národní politiky s žádostí o uveřejnění, datovaný 8. října 1944.
55.4. Velké smíření. Nedatované torzo dramatu. 2 strany A5.
55.5. Neurčitelné či jednostránkové zlomky. 5 listů různého formátu.
55.6. Náběhy k ISHI literatuře (patrně torzo Z9.16.). 12 s. A5. Přiloženo torzo išovské Knihy Karatel (5 stran A5) a začátek Pohádky dle skutečnosti (2 str., nedokončeno).
55.7. Apokryf »Tamta«. 19. III. 1943. Psáno tužkou do trhacího bloku A6.
55.8. »Malá vydání« – jakési konzervační přepisy spisů na formát A6. Nedatováno. Text dobře čitelný, ale plný zkratek. Obdobné přepisy přiložené k originálům byly ponechány na původních místech. Císařství Mariánské (48 s. – kompletní verze 39.2.); Cirkus Warwick (21 s. – nedopsáno); Dcera vědy (15 stran – nedopsáno); Rozpor (16 s. – nedopsáno); Pozdravy z Lesbu (7 s. – nedopsáno, chybí začátek); Pohádka o lásce a smrti (s. 9-16, poněkud jiná úprava než ostatní »malá vydání«, v záhlaví edice »Odkaz Jana Lukeše«);
56. Filmová libreta. Ve společné obálce takto nadepsané.
56.1. Čí vinou? Jan Lukeš. »Filmový scénář. Detekt. drama ze života výrobců atomové pumy (opraveno na »badatelů o atomové energii). V Praze 1947.« Archy A5, 96 stran dobře čitelného textu (nestránkováno). Kompletní!
56.2. Vražda v histologii. Bez titulního listu, nedatováno, vpředu 3 obálky na jednotlivá dějství (možná zbytky předchozí verze pro divadlo – dochovaný text na dějství členěn není). Archy A5, 72 stran vcelku čitelného textu (nestránkováno). Kompletní! Přiložen hnědý arch A5 s obsazením a průvodním dopisem »vládnímu radovi«..
56.3. Preparát VVT 1948, dle společné obálky »Železná opona (zlomek)«. Listy A5, 12 stran špatně čitelného textu. Torzo.
56.4. La Narcissa. Sigetto cinematico. Filmový scénář v italštině. Prošitá složka kancel. papírů A5, 24 s. + 3 s. velmi špatně čitelného českého překladu.
57. Drobné dětské práce
57.1. Časopis. Uloženo v novější obálce nadepsané »Časopis pro tvorbu literaturní (č. 1-7) 1925«. Červen – září 1925, 170x210, 132 s.
57.2. Týdení List. Uloženo ve společné obálce s č.s. 3. až 5. Dva sešity z 3. a 10. září 1927, druhý nedopsán. Přílohy na pokračování: Cvičebnice angličtiny, Československá těsnopisná soustava, Paměti doktora Zilta, Deníky
57.3. Podle obálky: »Zákon pí Ucty Čafecké«. Nedatováno. Dvě části:
57.3.1 Ze zákoníku Čafky. (1 strana textu), ukázky z Marmokoje (7 stran), Hraběte Jiřího Válka 3 strany, Svatební cesty (1 strana), Josefa Merkla (1 strana), Výročního trhu (tři a půl strany a Parodie na Tři mušketýry - celkem 16 stran vytržených z linkovaného sešitu 160 x 200, novější přepis.
57.3.2.Výňatek ze závazku tolerančního, jenž z nařízení Alty Čafecké Albíny carevny byl roku 27 sepsán. 48 s. v arších 170 x 210. Přiložen úvod návrhu Nového řádu školského, 2 listy 170 x 210.
57.4. Jaluš: Ze školních zápisků pana profesora. Sbírka uzených vtipů a blbin I. řádu. Vzvláštní (sic!) vydání z r. 1928. 10 s. formátu 170x240, chybí další strany.
57.5. Tajemství chemikova domu aneb Sensační přelíčení před porotou. Nedatováno, 6. s. formátu 170x240, nedokončeno.
57.6. Slečna učitelka. Psychologická črta. 1929. 3 strany 170 x 210.
57.7. Jarmila aj. koncepty z r. 1929. Náčrt veršovaného dramatu Jarmila a změť rozličných fragmentů veršů i próz ve společném přebalu. Cca 100-150 stran převážně kvart nebo A5.
57.8. Deník a školní zápisky pana profesora Srály. Humoreska a soupis blbin prvního řádu. Uloženo v obálce nověji nadepsané »Deník Srály«. Pozdější verze č.s. 57.4. Tři složky formátu 105 x 170, 35 s. a 5 vakátů.
57.9. Doklady školního spolku Leknín. 1927. Sešitek 110 x 170 a řada různých příloh.
58. Spisy politické a agitační
58.1. Jan Lukáš »Hagel«: Co chce Lidová internacionála? Program strany. Výtah ze spisu »Náš Mír«. Praha 1945. Psáno po jedné straně na volných listech formátu 170 x 210. 43 s. Přebal s barevným paxistickým erbem. Kompletní!
58.2. Jan Lukáš – Hagel: Modrá internacionála. Politický program našich dětí. Praha 1945. Psáno po jedné straně na volných listech formátu 170 x 210. 28 s. Přebal s barevným paxistickým erbem. Kompletní!
58.3. Pamětní a programový spis LIM(p). 28. IX. – 7. XI. 1959. Torzo čistopisu (16 stran ve školním sešitu A5), rukopisu a pozmámek (8 stran A5 a 46 A4).
58.4. Pražský patent. O odzbrojení a mezinár. politické unifikaci. Červen 1962. Torzo náčrtu (31 stran A5) a čistopisu (strany 45-132 – nedokončeno a 4 strany jiného přepisu). Přiložen Dekret o polic. voj. sborech (11 s. 160 x 200) a obálka s dopisem Rudému Právu z 1. prosince 1960 (8 s. A4), do níž je připojena zamítavá odpověď redakce z 6. 12 1960 a další odmítavá odpověď redakce Literárních novin z 6. 6. 1962, reagující na v pozůstalosti nedochovanou báseň Jakuba Bukaje Úvaha předsvatební - předrozvodová.
58.5. (Můj Mír II). Zlomek čistopisu bez názvu a bez letopočtu (kolem 1960 – úprava podobná jako obě předchozí položky). Tři školní sešity A5, strany 21-88 (nedopsáno). Na možný název lze soudit z textu na str. 35: »V tomto spisku, který na rozdíl od I. Zpracování Mého Míru z roku 1945...«
58.6. Mírnictví a světlářství (paxismus a luxismus) jako vrcholné zjevy marxistické estetiky a morálky. Dva kvartální diáře firmy Bayer po cca 120 stranách formátu 90 x 145 (a vložené vytržené listy z dalšího diáře téhož typu), obsahující čtyři pravděpodobně nedokončené náčrtky paxistických textů: titulní (název na obálce), psáno tužkou (12 s.); Komunistická ethika a estetika aneb Paxismus a luxismus - ideové nadstavby marx-leninismu, psáno perem (8 s.) a dva nepojmenované texty podobného obsahu psané perem (15 s. - na vytrženách listech a 37 stran v druhém diáři). V prvním diáři navíc tužkou psaná báseň Slepá závist s vročením 2. X. 51; jinak nedatováno.
58.7. (Kniha Světla). Název uveden v prvním odstavci. Dva kvartální diáře firmy Bayer formátu 90 x 145 popsané po jedné straně. 305 odstavců; 61 stran. Pravděpodobně nedokončeno. Nedatováno.
58.8. Bez názvu. Dva texty se silně křesťanským akcentem, jejichž dokončenost nelze posoudit. Delší z nich je se vší pravděpodobností přepisem první verze Mého míru z roku 1942; termín paxismus se zde ještě nevyskytuje. 51 a 8 stran A6.
58.9. Letáky Lidové internacionály. 17 lístečků 73 x 115 (jeden z nich popsán z obou stran) a jeden oboustranně popsaný lísteček 115 x 146.
59. Mapy a plány Thetis. 2 dvojlisty – polokoule a celková mapa Thetidy. 4 podrobnější mapy jednotlivých kontinentů vždy na dvojlistech se skicou. 1 celková, 10 podrobných a 2 městské mapy popsané išovským písmem
60. Práce o jazyku Kodo
60.1. Co je to Kodo? Sestavila JUDr. Jarmila Rančáková. Nákladem ČSAV. Praha 1966. Psáno v úpravě malého vydání po jedné straně papíru, 112 str. + obálka (+ náčrt téhož od str. 4 do 111). Snad kompletní.
60.2. Bez názvu. Torzo čistopisu cvičebnice Kodo. Bez letopočtu. Formát A5, str. 9 – 34 a 4 nenavazující listy náčrtků. Nedokončeno.
60.3. Kodo. Složka špatně čitelného úvodu (6 s.) a slovník (54 s.), formát 90 x 210. Bez letopočtu.
60.4. Budoucnost II. signální soustavy grafické. Různá torza v průmyslově vyrobeném sešitu 160 x 200, 36 stran včetně konverzace a slovníku; 66 stran příloh z různých rukopisů.
61. Další jazykové práce a fragmenty
61.1. Thetidské beletristické zlomky
61.1.1 Kniha Kadiš. 40 stran 160x200. Psáno v levém sloupci, v pravém zčásti přeloženo do kvadštiny.
61.1.2. (Knihy Ašrat, Mitiram, Sirunepaldamon, Balik a Shutaj.) Silný průmyslově vyrobený sešit 160 x 200 bez přední desky věnovaný jazykům Thetidy. Obsahuje: devitijazyčné motto; išovskou konverzaci (35 s.); kalendář (6 s.); a thetidské náboženské texty – paralelní trojpřeklad uvedených knih (128 s.). Česká verze psána tužkou, nad ni perem dopisován jeden z překladů, do vedlejšího sloupce druhý. Čestina je zejména na začátku zcela nečitelná, od poloviny knihy Mitiram chybí překlad nad češtinou a o čtyři strany dál až do konce pak i překlad v souběžném sloupci. Nedatováno; pův. verze a překlad Ašratu dle deníku vznikla v roce 1944, takže celý sešit může pocházet z této doby.
61.1.3. Kniha pro Matky a bohyně. I. a část II. knihy. Velmi špatně čitelný česko-išovský rukopis. Složka formátu 105 x 170, 32 listů + četné vložky.
61.1.4. Bez názvu. (nadepsáno seznam knih 1942). Torzo česko-išovské legendy. V ručně vyrobém sešitku 115 x 140, popsáno 23 stran.
61.1.5. Bez názvu. »Kapesní vydání« (A6) rozličných išovských textů bez českého překladu, část přímo v išovském písmu. Připojen začátek česko-německo-išovského slovníčku. Celkem 100 stran.
61.2. Slovníky
61.2.1. Dvacetijazyčný slovník. I. svazek. Bez letopočtu. Průmyslově vyrobený sešitek 90 x 145. 200 s. Položky vyplněny obyčejně jen u dvou, nejvýše u šesti jazyků.
61.2.2. Slovník tobolský. Bez letopočtu. 64 s. A5 sešitých sponkami.
61.2.3. Finský slovník. Bez letopočtu. Kvartální diářů firmy Sandoz, 120 stran formátu 120 x 160. Abecedně uspořádaná česká slova s číselnými odkazy, ve druhé polovině sešitu podrobná excerpta světové literatury o snech.
61.3. Jazyk Kvad. V kolibřím diářku Schneidovy affinerie na rok 1939. Popsáno 30 stran 70 x 10.
61.4. Stručná gramatika jazyka Iši. 6 str A5. Nedokončeno.
61.5. (Kinština.) Soubor kinských piktogramů a ukázky frází. Průmyslově vyrobený sešit 160 x 200, 40 s. a četné přílohy různého formátu.
61.6. Kategorie. Málo srozumitelné, nedokončené náčrtky neurčeného jazyka, snad kvadštiny. Jedna složka archů A5, 56 stran, část nepopsaná nebo jen nadpisy stránek; na posledních čtyřech stranách dvě různá torza matematických textů.
61.7. Umělý jazyk Panto. Informační spis. Bez letopočtu. 12 stran 170 x 210. Torzo.
61.8. Mezinárodní řeč a písmo Glyfo. (Glyfo škrtnuto a opraveno na Did). Tři složky archů A5, 72 stran, část nepopsaná nebo jen nadpisy stránek; na posledních čtyřech stranách dvě různá torza matematických textů.
61.9. Různá jazyková torza – jednotlivé listy nebo blíže neurčitelné zlomky. 22 listů různého formátu. Přiložen téměř prázdný slovník neurčeného jazyka (25 listů A5).
61.10. Bez názvu. Torzo jakéhosi slovníku trojhlásek Iši s názvem psaným išovsky. Bez letopočtu. 40 s. 105 x 170
61.11. Slovanské zlomky. Delší (60 stran A6) bez názvu (začíná »Pomiluj mě, Bože..«), kratší (14 stran 105 x 170) s názvem v Pragu (začíná »Blažen muž, kotoryj ně chodit na sovjet...«). Snad vzorky slovanského jazyka, který Lukeš podle deníku rozvíjel v roce 1945 spolu s Pragem. Přiložena tři různá torza (4, 2 a 1 strana A6) patrně Francouzského misálku, opakovaně zmiňovaného v deníku v letech 1943 – 1947 a 1 strana A6 psaná maďarsky.
61.12. (Korejština) Bez názvů a bez letopočtů, vše formát 105 x 170: učebnice (128 s. - snad kompletní), excerpta korejské lékařské terminologie (40 str. - torzo) a slovníček. (144 s. - torzo)
62. Oneirologické a jiné teoretické texty.
62.1. Oneirologie. Sedm kvartálních diářů firmy Sandoz po cca 120 stranách (+ časté vlepené doplňky) formátu 120 x 160. V pravém horním rohu sešity nadepsány červenou pastelkou STUCHLÍK 1951 (sešity 6. a 7. 1952) a uprostřed zelenou pastelkou číslovány 1-7. Velmi špatně čitelný rukopis kompletní 850 stránkové Oneirologie (čísla stran čistopisu vyznačena pastelkou). Přílohy (vše velmi špatně čitelné):
62.1.1. Bulletin pro oneirológii, roč. I (1952), č. 1. Disertatio I, Sen zachráncem života (Freud či Iwája). 32 stran 105 x 170. (Vloženo do 5. sešitu.)
62.1.2. Bulletin pro oneirológii, roč. I (1952), č. 2. Disertatio II, Psychokymografie, Stuchlíkografie (viz Z4). 16 stran 105 x 170. Přiložen nepoužitý titulní list k čistopisu. (Vloženo do 5. sešitu.)
62.1.3. Bulletin 3 – 4. Obsahuje kratší články, záznamy snů a recenze fiktivních odborných publikací. Sešitek A6, 40 stran. (Vloženo do 7. sešitu.)
62.1.4. Z mých deníčků. S titulním listem On byl první proti (viz Z3 – vlastní text však chybí). Kvartální diář firmy Sandoz formátu 120 x 160. 25 stran skoro nečitelných veršů psanách tužkou; z druhé strany sešitu: MUDr. Jan Lukeš – Chtěl jsem být pánem, Životní román schizofrenika (úvod a 38 stran textu psaného perem), datováno 10. října 1949. (Přiloženo za posledním sešitem.)
62.2. Prameny.
62.2.1. 10 kvartálních diářů: tři firmy Sandoz formátu 120 x 160 nadepsané červenou pastelkou »PRAMENY 1-3«, sedm firmy Bayer formátu 90 x 145 nadepsané modrou pastelkou »Oneiro Prameny 4 – 10«, všechny cca po 120 stranách. Obsahují záznamy a snů a deníkové zápisky z let 14. X. 1950 – 18. III. 1952.
62.2.2. Sny Kosmonosy (únor-březen). 12. II. 1951 – 5. VII. 1951. Složka 10 lístků s tímto nadpisem a 12 různě silných volně ložených archů popsaných tužkou.
62.2.3. Průmyslově vyrobený černý sešit bez názvu (100 x 160, 240 s. + 24 s. příloh) se záznamy z 18. III. 1952 – 3. VII. 1952.Z druhé strany je sešit nadepsán »Vidiny – Tetralogie« s rozpisem jednotlivých dílů a osob; celý původně prázdný sešit byl naslepo rozplánován, kde přesně začne který díl a výstup dramatu!
62.2.4. Devět šestnáctistránkových volných archů (celkem 144 stran) v obálce nadepsané Prvopisy snů z 4. VII. 1952 – 14. X. 1952.
62.2.5. Volné archy prošité sponkami (celkem 76 stran 105 x 170), bez názvu, z 13. XI. 1952 – 22. I. 1953.
62.3. Anamnestická kodofilie. Náčrt článku. Volné lístky 100 x 170, 5 stran. Psáno tužkou, špatně čitelné. Snad kompletní. Přiloženy náčrtky a velmi špatně čitelné torzo jakéhosi souvisejícího textu.
62.4. Boj za marx-leniskou spravedlnost pro Cikány. Dvojlist 210 x 215. Torzo.
62.5. Matematická torza. Cca 300 listů formátu A5. Nejobsáhlejší soubor (cca 100 listů) dosti zmatených poznámek psaných tužkou je na obálce nadepsán: »Základy matematiky«, zbytek tvoří konzistentnější, dobře čitelná torza nejméně šesti dalších prací bez názvů a dopis nejmenovanému profesoru podepsaný »Hynek Lukeš, Berlín 24. února 1944«
63. Deníky a životopisy. (z části též v Pramenech k Oneirologii)
63.1. Denní záznamy – Prázdniny 1927 (2. VII – 26. VIII.). Arch o 20 stranách formátu 160 x 200. Denník z Křivoklátu (1927). II. vydání (Odkaz) 1940. Jiný opis téhož, str. 3 – 18. Torzo.
63.2. Libri vitales. 22. 6. 1928- 5. 9.1928. Volné archy (asi 50 listů) formátu 170 x 210.
63.3. Diář bez názvu. Září 1927 – Květen 1929. Vilímkův kalendář studenstva rozřezaný na volné listy. Jen stručné vpisky.
63.4. Knihy života mého. Květen 1929 – Březen 1934. 54 čtyřicetistránkových školních sešitů 160 x 200 s četnými přílohami a vlepenými obrázky. Od sedmého sešitu psáno azbukou. Chybí sešity říjen 31 a 16.3.-7.4. 32.
63.5. Tvář 18. roku mého života. 1929/30. Průhled po psychologie. Jan Devátý. Dva čtyřicetistránkové sešity 160 x 200. Druhý popsaný jen do poloviny. Nedatováno.
63.6. Tvář 19. roku mého života. 1930/31. Průhled po psychologie. Jan Lukeš. Jeden čtyřicetistránkový sešit 160 x 200. Pokračuje v 63.7. Nedatováno.
63.7. Tvář mého života (18. – 28. roku). 1930-1940. Průhled po psychologie. Jan Lukeš. Praha 1940. Tři čtyřicetistránkové sešity 160 x 200 popsané jen po levé straně – na pravých stranách měl být išovský překlad (dokončen do poloviny druhé strany v 1. sešitu).
63.8. Svéživotopis. Čtyřicetistránkový sešit 160 x 200 dopsaný 2 listy za polovinu, nedokončeno, dotaženo cca do roku 1935, psáno nejspíš ve stejné době jako předchozí.
63.9. Deník 1940. 30. IV. – 26. VIII. Jeden čtyřicetistránkový sešit 160 x 200 psaný po levé straně, na prvních pěti pravých stranách išovský překlad.
63.10. Denník. Říjen 1940 – říjen 1941. Jen občasné shrnující záznamy, 9 volných listů 170 x 190 psaných po jedné straně.
63.11. Diář bez názvu. 15. 2. 1942 – 14. 7. 1949. Tlustý denní záznamník REMED, na jednotlivých listech paralelní záznamy z uvedených let k danému datu.
Poznámka: záznamy z následujícího období do r. 1953 viz Prameny k Oneirologii (č.s. 62.2.)
64. Korespondence. (Různé nevýznamné dopisy a pohlednice připojené k deníkům zůstaly ponechány na původním místě.)
64.1. Lékařům tohoto oddělení! 8. VII. 1946. Oboustranně popsný list A4. Jediný dochovaný dokument vztahující se k Lukešově první hospitalizaci v Kateřinkách.
64.2. Vážený pane šéfredaktore! 7. listopadu 1958. Šest listů A4: průvodné dopis psaný oboustranně a vlastní Oprava psaná jednostranně; poslední list duplicitní (a poněkud odlišném znění), jiné patrně schází. Nestránkováno (čísla barevnou pastelkou v záhlaví se patrně vztahují k verzi dopisu). Polemika se Stuchlíkovými články ve Vesmíru a Čs. psychiatrii.
64.3. Plastický plán ČSR. Barevný náčrt plánu a dva dopisy: šéfredaktoru RP (?) z 19. března 1960 (5 s. A4) a presidentu republiky (bez data, 4 s. A4) s návrhem vybudování 75 metrů dlouhého modelu republiky.
64.4. Vaše Milosti, nejdůstojnější pane arcibiskupský vikáři! 29. června 1960. 9+(vakát) stran A4. O zavedení jazyka KODO.
64.5. Milostivá paní! Nedatováno, psáno v Něm. Brodě (tzn. v roce 1943). Dopis manželce spolužáka. 3 s. A6, psáno tužkou.
64.6. Milostivá paní! Nedatováno (dle kontextu 1960). 5 stran 95x210. Náčrt dopisu Olze Scheinpflugové, podepsaný MUDr. Ladislav Klíma, Bořanovice. Jde o prosbu, aby od Stuchlíka vyzvedla pozůstalost »Karla Ostena«, který zemřel 1958 v Bohnicích, a vydala ji tiskem.
64.7. Vaše milosti, veledůstojný pane arciděkane! Nedatováno (snad z šedesátých let). O Františku Mudrovi – nedokončeno. 3 dvojlisty A6, popsáno 10 stran.
64.8. Vážený pane akademiku. Nedatováno (dle kontextu po roce 1965). O reformě zdravotnictví, světovém židovstvu, fašismu a interrupcích. 8 dvojlistů A6, popsáno 30 stran.
64.9. Dva stručné pozdravy od prof. Stuchlíka z 31. I. 52 (list A 5 popsaný z jedné strany + obálka) a 20. 6. 57 (korespondenšní lístek).
65. Hudební kompozice. Klavírní skici. Pokud není značeno jinak, psáno tužkou na notovém papíru formátu 260 x 340. Texty libret jsou vesměs velmi špatně čitelné.
65.1. Op. 1. Nepochopená. Nedatováno. Velmi nepřehledné torzo opery s četnými vložkami. Dle písma psáno v průběhu mnoha let (cca od roku 1926 do 1940). 232 stran různého formátu.
65.2. Op. 2. Dívka z hor. Nedatováno, v č.s. 11 uvedeno jako »Děvče z hor. Skizza opery. 1932.«, deník tuto dataci potvrzuje. 214 s., patrně chybí konec.
65.3. Op. 3. Car a loupežník. 1933 (podle deníku 1934). Kompletní komická opera. 262 s.
65.4. Op. 4. Veracruz. 1932 – 1940. Kompletní tragická opera s četnými dodatky (předehra datována 1935, Finale 1940). 108 s.
65.5. Op. 5. Mše. 1933 nebo 1935 (na obálce uvedena obě data, na rukopisu žádné). Text latinsky, 106 s., pravděpodobně chybí konec.
65.6. Op. 6. Hrobařova dcera. 1933 (dle obalu; podle textu dokončeno 12. XI. 1934). Kompletní tragická opera. Za třetím archem vložena Sonata 5 (7. 10. 34). Celkem 120 s.
65.7. Op. 8. Pro vlast. Koncept. 1934. Kompletní skica opery. 116 s.
65.8. Op. 10. Divotvorka. 1935 (dle rukopisu 1934 psáno od 11. IX. 1934). Kompletní komická opera. 132 s.
65.9. Op. 11. Cirkus Warwick. 1935 (dle č.s. 11 1944). Opera na išovský text. Kompletní I. akt. 89 s.
65.10. Op. 12. Španělská vesnice. 1935 (dle deníku 1936). Snad kompletní opera. Overtura (8 s.) balená zvlášť a datována 28. I. 1935. Celkem 88 s.
65.11. Op. 13. Američanka. 1935. Kompletní komická opera. 156 s.
65.12. Op. 14. Hanička (Takurka). 1936. Kompletní opera. 108 s. plus 170 s. A6 (volné archy s osnovou namalovanou červenou pastelkou, psáno přes protilehlé stránky).
65.13. Sirotčí peníze. Torzo opery, dle č.s. 11 (i podoby rukopisu) napsáno po roce 1924; zbytek prý ztracen už za Lukešova života. 13 s.
65.13.1. Přiloženo 24 s. dalších zbytků (část bez názvu datována 1932, Rigorozní bagatella 3. X. 32, Romance 8. XII. 32, Přísaha věrnosti a Pozvání nedatovány, Sonata E-moll XI/32)
65.14. Zlomky 1934. Zdeňka. (24. 6. 34; 6 s); Zdrávas královno. (4 s.); Aenigma (6. VIII. 34; 10 s.); Písně pro soprán (dle obálky): č. 21 – Poštovská láska (4 s.), č. 22 – Sníh (3 s.), č. 23 – Notturno (5 s.), č. 24 – Nabídka (4 s.), č. 25 – Mezi přítelkama (?? – psáno azbukou, 4 s.), Milenka starého piráta (4s.), Máj 1 (6 s.), bez názvu (4 s.), Marš ( 1 s.).
65.15. 6 skladeb (písně): č. 15 – Naděje (4 s.), č. 16 – Přes ulici (text azbukou; 2 s.), č. 17 – Touha (4 s.), č. 18 – Modlitba ?? (dvě nečitelná slova azbukou; 5 s.), č. 19 – Nevěsta klidu (6 s.), č. 20 – Staropanenství (? titul azbukou, špatně čitelný 22. VII. 34; 4 s.); přiložen začátek IV. aktu neidentifikovatelného díla (2 s.)
65.16. Různé, většinou nedatované kratší skladby na notovém papíru bez souborného označení:
65.16.1. Polární noc I. (5 s.) Nespecifikovaná kompozice na český text.
65.16.2. Weekend. Overture. (4 s.)
65.16.3. Symfonie VI. (7 s.)
65.16.4. Nultá symfonie. (8 s. – patrně torzo)
65.16.5. Jihočeská mše. (1 s.)
65.16.6. Symf. VII. 1. věta. (8 s.)
65.16.7. Symf. VII. 2. věta. (půl strany)
65.16.8. Symf. VII. 3. věta. (3 s.). Solop. 17. IV. 56.
65.16.9. VIII. Nenačatá. 4. věta. (4 s.)
65.16.10. Schubert VIII/3. (strana 24- 27
65.17. Zbytky not v ručně psaných osnovách. Jarmila, Requiem (dle č.s. 11 z roku 1939, dle deníku dokončeno 1941) v »malém vydání« a neidentifikovatelná torza s náčrtky veršů. Celkem 18 stran různého formátu.
66. Marginální materiály.
66.1. Školní taháky a učebnice – geometrie pro školy střední, dějiny Říše Římské, německý romantismus, chemie, farmakognosie, bakteriologie, neurologie, fyzika, vitaminy, topografická anatomie, anatomická schemata (7 sešitů); zápisník z vojenské přípravy. Celkem cca 500 – 700 stran vesměs malého formátu (do 110 x 170).
66.2. Německá excerpta: Schneider – Die Psychologie der Schizophrenen. (sešitek A6) a Sittengeschichte des Weltkrieges (listy vytržené se sešitu 170 x 210, stránkované 1 – 55).
66.3. Různé drobné zlomky článků, výpisků a poznámek. Cca 20 listů různých formátů. Odložené obálky (10 kusů).
66.4. Písemnosti matky.
66.4.1. Úkoly ze slohu. Helena Pittlíková, 1896, třída VI.
66.4.2. Vysvědčení. Helena Pytlíková, nar. 30. srpna 1882 ve Vodňanech, žákyně páté třídy za rok 1892/1893.
66.4.3. Básně. Silnější průmyslově vyrobený sešit obsahující 39 básní a výstřižky publikací ve Vodňanských novinách (pod pseudonymem Troska). Přiložena ručně šitá složka (32 stran) – »Ant. Sova. Tragedie myslivny. Upravila Helena Lukešová. Praha XII, Francouzská 76.« (Později přepracováno Lukešem jako č.s. 47).
66.5. Březina. Dvousloupcový kaligrafický přepis Tajemných dálek a Svítání na západě. 16 listů A4 v přebalu.
66.6. Soubor programů Národního divadla (asi 50 listů 230 x 300).
66.7. Tři patrně náhodně připojené sešity (A4) místy silně pornolalické anonymní beletrie jiného pacienta léčebny – ponecháno u konvolutu jako učebnicová ukázka schizofrenické produkce pro srovnání s texty Lukešovými.

C) ztracené rukopisy


Z1. Nevšední případ (aneb neurčitá diagnóza, resp. Ztracený život). Dopis prof. Stuchlíkovi. Formát A5, cca 20 stran, 1967.
Z2. Dictionnaire Francais – ishique. 2. sešit = str. 13-24 (Achoppemnet – Affreusement), formát A5, nedatováno (asi 1958; viz č.s. 10, oznámení k sešitu 39).
  Poznámka: rukopisy Z1 a Z2 ze Stuchlíkovy pozůstalosti a originály č.s. 18 a 22 byly ztraceny PhDr. Jiřím Rakem v archivu Národního muzea.
Články prof. Stuchlíka obsahují odkazy na další objektivně existující rukopisy, které se v jeho pozůstalosti nenašly:
Z3. Memoires (mj. in: A1). Údajně označeno jako »První svazek Stuchlíkovy edice« s titulem: »On byl první proti (Život v umění a chorobě). Podle původního chorobopisu č. 12712/46 psychiatrické kliniky a autentických »Memoirů« pacientových zpracoval Doc. MUDr. & PhDr. & h. c. Dr. Svetobol Žvánivec, kandidát a korresp. člen ČSAV. Pokus o vzornou genealogickou a analyticko-psychologickou životopisnou studii se snahou o vykreslení lidského i uměleckého profilu paranoidního schizofrenika Dr. V.N., který první protestoval proti atomové zbrani. V Praze 1956.« Zkratka V.N. znamenala prý další z Lukešových pseudonymů Vít Nezmar. 4 svazky neznámého rozsahu.
  Pozn: Jedním z těchto svazků snad mohl být Umělý jazyk ISHI (č.s. 12); obsahuje totiž »Dokument X«, který měl být podle Stuchlíka součástí Memoirů. Sporná je rovněž zde uvedená datace Memoirů (1956); Stuchlík se o nich totiž poprvé zmiňuje už v článku C1, psaném koncem roku 1955 a Umělý jazyk ISHI má dokonce vročení 1951.
Z4. Psychokymografie (in: C9). Nadepsáno: »Dissertatio II. Akademik LU-KE-SJANG, přednosta katedry psychiatrie Mi-Ir-Sengovy university ve Fenjanu (Sev. Korea), přednosta psychiatrické léčebny v ČCHONSING-PJONWONG u Fenjanu a dvojnásobný laureát státní ceny.« Podtitul: »Nová objektivní vyšetřovací metoda v psychotechnice a psychiatrii. Otištěno v CCHING-ŠENG-BINGSJVEDI-JVEKANG (Nanking VIII 1952). Z čínštiny do češtiny přeložila MUC Sarah Morddechai Cohen-ová, posluchačka na Sorbonně. Kopie obrázků pořídil dle fotogramů MUC Israel Chalmud, demonstrátor exp. path. v Paříži.« (verzálkami psané výrazy jsou nejprve uvedeny v čínských znacích). 1952, titulní list a 17 obrázků (psychokymogramů, »stuchlíkogramů«) reprodukovány u C9, celkový rozsah 46 str. A4 (dochován jen špatně čitelný rukopis viz 62.1.2.).
Z5. Oneirologie (mj. in: A1). Záznamy snů. 1951-1952, 12 sešitů o celkovém rozsahu 850 stran + obsah (dochován je velmi špatně čitelný rukopis 62.1.).
Z6. Album aliénistique (in: C9); dle Lukeše »Atlas aliénistik« (in: 11). Sbírka obrazců parodujících Rorschachovy testy; čtyři obrázky reprodukovány u C9, 1948, rozsah neznámý.
Z7. Nádory mozku (in: A1). Údajně vážně míněná odborná studie. Snad kolem roku 1958, rozsah neznámý.
Z8. Můj mír (Mein Frieden). 1945, rozsah neznámý.
  Poznámka: Rukopis (čistopis s dvěma kopiemi), německý a začátek francouzského překladu odevzdal Lukeš v roce 19. 1. 1946 příslušníkům SNB Vandasovi a Ročeňovi. Pokud si jej tito pánové neponechali jako kuriositu, je tento spis asi definitivně ztracen.
Z9. Další Lukešem zmiňované rukopisy beletristické a jazykovědné:
Z9.1. Válkovi synové (in: 11). Román. Pokračování č.s. 2.
Z9.2. Magdaléna (in: 11). Román.
Z9.3. Michaela (in: 5). »Smutně proslulý schizofrenní román.«; dle deníku z roku 1943
Z9.4. Olšanské bestie (in: 11). 3. díl »kriminální tetralogie.« Patrně pouze plánováno.
Z9.5. Atomoví šílenci (in: 11). 4. díl »kriminální tetralogie.« Patrně pouze plánováno.
Z9.6. Syčáci (in: 12). Nedokončená trilogie. První díl údajně ztracen v roce 1945 jakýmsi medikem, druhý nedopsán.
Z9.7. Černé alibi (in: 11). Drama. Údajně se nacházelo v majetku herce Václava Vosky.
Z9.8. Staré pověsti a mythy iškovské společnosti (in: 12); Dějiny iškovské literatůry (in: 11), obsahující »stručné koncepty asi ku 330 románům a činohrám«, 1943 (část snad in: 55.5).
Z9.9. Slovník česko-iškovský a iškovsko-český (in: 11, 12), údajně o rozsahu cca 5000-6000 slov, 1938.
Z9.10. Zábavná iškovská frazeológie a konverzace (in: 12), údajně »objemný sešit« (totožné s č.s. 61.7.?).
Z9.11. práce k jazyku KODO – Kodicky snadno a rychle, Základy kodické konverzace, Stručný přehled kodické gramatiky (in: 11).
Z10. Lukešem zmiňované opery, partitury a hudební skladby (není-li uvedeno jinak, vše in: 11, rozsah a stupeň ukončenosti většinou neznámý):
Z10.1. (nalezeno 2019)
Z10.2. Úderka. Opera (viz též 24). Kompletní orchestrální partitura osmiaktové opery. 1952.
Z10.3. Kain. Opera. Nedatováno. Přepsáno 1939. Podle deníku pův. 1937.
Z10.4. Sámo. Opera. Nedatováno.
Z10.5. Krvavé letnice (aneb vyvraždění rodu Vršovců). Opera. Nedatováno.
Z10.6. Krakovská jatka. Opera. Nedatováno.
Z10.7. Milota z Dědic (aneb Zráda na Poli Moravském). Opera. Nedatováno.
Z10.8. Záviš z Falkenštějnu. Opera. Nedatováno. Okolo 1955 přepracováno do Z10.20.
Z10.9. Husitská nevěsta (aneb Žižka u Vodňan). Opera. Nedatováno.
Z10.10. Anča. Pětidílná tragická opera, parafráze Čajkovského Ňju. Nedatováno.
Z10.11. Koupený ženich. Komická opera. Nedatováno.
Z10.12. Zdenička zedničkou. Komická opera z počátku 50. let.
Z10.13. Dívčí brigáda. Komická opera z počátku 50. let (zmiňováno v Pramenech 1953).
Z10.14. Rusovláska. Komická opera z počátku 50. let.
Z10.15. První Marťanka. Opera. 1956 (dle deníku skicováno už v roce 1947).
Z10.16. Hrabě de Monte Christo. Opera o dvanácti obrazech na motivy Alexandra Dumase. 14 sešitů velkého formátu, 1947-1956 (zmiňováno v Pramenech 1952).
Z10.17. Přítel ze zákopů. Opera. 1957 (rozepsáno v roce 1932).
Z10.18. Panzerfaust. Opera. 1957.
Z10.19. Fraiter Faust a Markytánka. Komická opera. 1957.
Z10.20. Lipany. Opera. 1957.
Z10.21. Ples na Flóře. Komická opera. 1958.
Z10.22. Na Piavě. Opera o 6. jednáních. 1958.
Z10.23. Deaumont. Jednoaktová opera. 1958.
Z10.24. Mařenčino vykoupení, původně Pád rodu Míchova (II. díl Prodané nevěsty). Opera. 1961.
Z10.25. Viola. Dokončení Smetanovy opery. 1961.
Z10.26. Páté jednání k Verdiho Traviatě. 1945.
Z10.27. Třetí zvonění. Skizza opery. 1932.
Z10.28. Únos Madrány. Džezový melodram na text Julia Zeyera. 1958.
Z10.29. Princezna Tanatabako aneb Želví jezero. Balet. Okolo 1955.
Z10.30. Pohřeb Sněhuročky. Balet. Okolo 1955, nedokončeno.
Z10.31. Dukla. Balet. 1955.
Z10.32. Na rozkoši. Symfonická báseň pro smyčcový kvartet a hoboj. 1943.
Z10.33. Pověst o založení Vyšehradu. Blíže nespecifikovaná kompozice, cca 1924, údajně ztraceno už za Lukešova života (č.s. 26.7?)
Z10.34. Dáma s Kameliemi. Patrně opera podle Alexandra Dumase. 1945.
Z10.35. Koncert A dur pro smyčcový kvintet a hoboj.
Z10.36. Album 24 klavírních sonát.
Z10.37. Písně o mrtvých želvách pro kontralt.
Z10.38. Dagmar. Opera »ve stylu Belliniově«. 1936 (in: 63.7)
Z10.39. 13. symfonií. (část pod 65.16.)
Z10.40. druhá mše a různé drobné chrámové skladby. (včetně č.s. 26.8.?)
Z11. Lukešem zmiňované odborné monografie:
Z11.1. O svrabu a parazitech kožních (patrně studie Scabies – choroba sociální zmiňovaná v denících v roce 1943)
Z11.2. Atlas strukturních formulí organické chemie (větší počet kopií, tištěno gumovými tiskátky v letech 1946 – 1947))
Z11.3. Slovník autorů lékařských (in: 11, kartotéční seznam 34 000 hesel, na nichž prý Lukeš pracoval v letech 1937-1961, nejvíce v roce 1947, což potvrzuje deník z té doby; 10 ukázkových stran odmítnuto v roce 1948 ÚJČL.)
Z12. 107 různých matematických studií podrobně vyjmenovaných v č.s. 11 (žádná z nich není obsažena v torzech 62.6.).
Z13. Četné další práce jsou zmiňovány v Lukešových denících – rozsah, podoba a často ani charakter těchto prací není znám: Tak určil Bůh – velkolepá mystická apologie (1929); Kult slunce, Pohádka o věčném míru – fejetony pro Národní politiku (1929); Zrcadlo zpovědní (1944); Pozdvihov (1944); Kam spějeme (1944); Diskvalifikace – choroba (1944); Poslední generace či galerie (Seraf a fajnovka, Jako Rek vyjem, Než zblbnu docela, Nyji, Pluvial nemá mít záplaty), verše (1944); Duhová facka (1944); Lékař na weekendu (1944); Fleurs de merde (1944); Ester, skladba (1945); Slovník úřední slovanštiny (1945); Francouzština pro lid fonetickou metododou (1945); Ztracená, skladba (1945); Slovanský zvěřinec = Wie ich kollaboriert habe? (1945); Encyklopedie pryže (1946); Polyskopické vidění (1948); Idea oslavy 1. máje (1948); Slovanský slovník (1948); Poučení školáků o věcech sexuálních (1949), Dědička, snad opera (1951) a zejména Francouzský Missal, který píše (či přepisuje?) od r. 1943 minimálně do 1953 a jehož součástí jsou patrně různé v denících zmiňované položky typu Introity, Poslední pomazání, Gloria, Kolekty, Postní Lectiones, Matutinum, Paresceve, Invitatoria atd., jinak však o něm není známo zhola nic.

Prosíme případné dnešní vlastníky těchto i jakýchkoli jiných Lukešových písemností, aby se spojili s nakladatelstvím Lege artis (law@lege.cz); rádi je odkoupíme či zaplatíme za jejich zapůjčení nebo kopii.II. Publikace časopisecké (mimo samizdat):

C1. Prof. MUDr. Jaroslav Stuchlík: PROLEGOMENA K STUDIU NEOFASIÍ. I. Úvodní všeobecná poznámka k případu polyglotické neoglosie a multiformní neografie. Čs. psychiatrie, 52, 1956, č. 3, s. 204-219.
Poznámka: Další části práce se Lukešovou kasuistikou už nezabývají (pomineme-li drobné zmínky v částech II a VII). Přesto zde pro úplnost uvádíme všechna pokračování v původním číslování (část III vyšla dříve než část II, část VI je chybně označena jako V). III. Glosolalie a glosografie, Čs. psychiatrie, 54, 1958, č. 2, s 94-101; II. K psychologii neologismů a neoglosií (s použitím překladu V. A. Giljarovského), Čs. psychiatrie, 54, 1958, č. 4, s. 216-222; IV. Paslova: drůzy, slepence slovního tvaru, Čs. psychiatrie, 55, 1959, č. 3, s. 153-156; V. Neostenografie, Čs. psychiatrie, 57, 1961, č. 1, s. 29-33; V. Neominie, Neopraxie, Neokinézie, Čs. psychiatrie, 59, 1963, č. 2, s. 104-108; VII. Singulární neomorfizace, Čs. psychiatrie, 63, 1967, č. 2, s. 88-97.
Pro úplnost doplňujeme i všechny další Stuchlíkovy publikace (kromě cizojazyčných), vztahující se k problematice neofázií, které se Lukešovou causou buď nezabývají, nebo (první dvě z níže jmenovaných) o ní obsahují jen stručné zmínky: K fenomenologii patologických jazykových novotvarů, Slovo a slovesnost, 21, 1960, č. 4, s. 257-265; K psychologii vzniku a vytváření jazykových novotvarů, Čs. psychologie, 5, 1961, č. 1, s. 31-41; O podstatě, tvarech a významu dětských jazykových novotvarů, Otázky defektológie (časopis vycházel v Praze, ale se slovenským názvem a podtitulem), 3, 1960/1961, č. 5, s. 134-139; Jazykové neomorfismy v poesii, Jazykovedný časopis, Bratislava, 13, 1962, č. 1, s. 28-36; K psychopatologii jazykových kenomorfismů, Bratislavské lékárenské listy, 42, 1962, s. 140-148.
C2. Prof. MUDr. Jaroslav Stuchlík: O novotvarech řeči a písma. Vesmír, 37, 1958, č. 1, s. 19-22, obr. na s. 18.
Poznámka: Lukešovu případu zde autor věnoval pouze dva odstavce; jako samostatnou položku soupisu tento příspěvek uvádíme především kvůli četným průvodním reprodukcím jinak nedochovaných Lukešových rukopisů a kreseb.
C3. Ladislav Buzek: Muž, který vytvořil 16 jazyků. Svobodné Slovo, 16. 2. 1958;
Poznámka: Okolo 20. 2. 1958 vydala vídeňská agentura United Press na základě tohoto článku tiskovou zprávu, publikovanou v podobě drobných lokálek v různých světových denících (v pozůstalosti je uchována jedna v angličtině bez uvedení původu a data vydání, jedna z patrně nizozemského deníku Het Voderland, datovaná 20. 2. 58). Článek vyšel rovněž v překladu do interlingvy, pořízeném K. Čížkem: Viro, qua konstruktis 16 lingui rarajo en la historio dil psikologio, Il Progresso, 1958, č. 10, s. 15-17.
C4. Ladislav Buzek (neuvedeno): Celý svět se zajímá o muže, který vymyslil 16 jazyků. Noticka. Svobodné slovo, 23. 3. 1958.
C5. Eduard Maška: O záhadném mluvení cizími jazyky. Mladá fronta, 10. 7. 1958.
C6. Prof. MUDr. Jaroslav Stuchlík: Novotvary řeči a písma dětského věku. Čs. psychologie, 3, 1959, č. 4, s. 347-358
C7. O. Simko: Vladimir X. Magyar Ifjuság, 15. 8. 1959.
Poznámka: Přeloženo do esperanta (viz C7), patrně bez uvedení autora.
C8. He Speaks The Language of The Stars. (Mystery Man Vladimir X.) Translated from La Praktico, a magazine in esperanto (Hague, Netherland) by H. R. Dreyer, Fate magazine, February 1960, p. 17-18.
C9. Prof. MUDr. Jaroslav Stuchlík: O neomorfizaci psychologických testů. Čs. psychiatrie, 60, 1964, č. 6, s. 383-394
C10. PhDr. Vladimír Borecký: Záhadný pacient profesora Stuchlíka. T 85, 28, 1985, č.11, s. 44-49.
C11. Dva zapomenutí: Josef Váchal a MUDr. Jan Lukeš. Životopisná poznámka bez uvedení autora (Miroslav Kromiš) a úryvek z Lukešova Dopisu prof. MUDr. Stuchlíkovi (Můj život v hudbě, č.s. 10), podle znění ze samizdatového sborníku Jednou nohou, 1986, č. 3-4. Zdravotnické noviny, 39, 1990, č. 9-10, s. 13.
C12. Jan Lukeš – Johan Lux. Poznámka PhDr. Vladimíra Boreckého a Lukešovy texty: Mařenčino vykoupení, Odpověď, Dekadentův lós, Kapitulace a Rozhovor Kassequipa Roomblina s Echtem Ňukrem z Dcery vědy. Zdravotnické noviny, 39 , 1990, č. 19, s. 10-11.
C13. PhDr. Vladimír Borecký: Ludismus a humor aneb Výzva muzikologům. Opus musicum, Brno, 22, 1990, č. 8, s. XXV-XXX.
Poznámka: článek pojednává o Lukešovi jen z menší části (v rozsahu cca 1 tiskové strany)
C14. Jakub Vzklormsk: Pražský literární objev. Recenze Co byl paxistický puč. Pro, 2, 1992, č. 19, s. 14
C15. PhDr. Vladimír Borecký: Paxismus (S Lukešem do třetího tisíciletí). T 92, 35, 1992, č. 8, s. 58-61.
C16. PhDr. Vladimír Borecký: Zijimini öd Ishi! – Učte se iškovsky! T 92, 35, 1992, č. 12, s. 60-63.
C17. PhDr. Vladimír Borecký: Poetika katastrofické opery (Lukešův život v hudbě). T 93, 36, 1993, č. 11, s. 66-69.
C18. Andrej Stankovič: Dvojí život Čechů v hudbě. Kritická příloha Revolver Revue, ročník neuváděn, 1994, č. 1, s. 86-94.
C19. PhDr. Vladimír Borecký: Pandemie kosmofrenie. Analogon, ročník neuváděn, 1995, č. 13/I, s. 82-84. Lukeš: Vysoká škola mýtů z Dcery vědy, Tři básně, První Marťanka z Mého života v hudbě, ukázka z Pěšky napříč Marmokojem. Tamtéž s. 84-89.
C20. PhDr. Vladimír Borecký: Lukešova gottwaldovská opera. Psychiatrie, 1998, č. 2, s. 167-169.
C21. PhDr. Vladimír Borecký: Nevšední případ nevyléčitelné kosmofrenie. Revolver Revue, ročník neuváděn, 1999, č. 39, s. 241-300.
C22. PhDr. Vladimír Borecký: Nad mapou astronu Thetis. Umělec, 2001, roč. 5, č. 5-6, str. 51-55; obsahuje 4 barevné mapy.
C23. Tomáš Čechtický: Český Tolkien a jiný obzvláštníci.Týden 2003, č. 51-52, str. 34-41.
C24. Tomáš Čechtický: Český podivín z planetky Astron. Instinkt 2012, roč, XI, č. 2, str. 34-37.III. Zmínky ve sbornících

S1. Vondráček – Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. 2. vydání, Avicenum 1972, na s. 447
S2. Borecký – Imaginace a kultura. 1. vydání, UK 1996, na s. 93-94
S3. Borecký – Zrcadlo obzvláštního. 1. vydání, Hynek 1999, na s. 86-94 (=C16), 198-194 (=C15), 293-300 (=C17)


IV. Doložené autorské publikace

J1. Josef Vomáčka Poblanický – Podzim v duši. Náš domov, VII, říjen 1929, č. 9, s. 2.
J2. Josef Vomáčka – Z večera a Květy z Vodňan. Náš domov, VIII, květen 1930, č. 6, s. 1, výtisk přiložen k č.s. 54.11 (první báseň je uvedena pod názvem V Podvečer ve značně odlišném znění v č.s. 1, I/17).
J3. Jan Lukeš – Akrostichon. SHPS, Časopis studentského, hudebního a pěveckého sdružení reálného gymnasia v Praze XII, Slovenská 27, III, květen 1930, č. 9, s. 65(1), výtisk přiložen k č.s. 54.11 (uvedeno pod názvem Jaroslavu Vrchlickému ve značně odlišném znění v č.s. 1, I/59).
J4. J. V. Poblanický – Pod Sněhem. Náš Domov, IX, leden 1931, č. 5, s. 1.
J5. J. Vomáčka – Hory v dálce. Náš domov, XI, červen 1933, č. 10, s. 1 (uvedeno pod názvem Hory v mírně odlišném znění v č.s. 1, I/93).


V. Publikace knižní:

K1. MUDr. JAN LUKEŠ: Co byl paxistický puč v Praze o vánocích 1945 aneb osudy jednoho českého bojovníka za mír (dopis akademiku Ivanu Málkovi). Vydání úplného znění č.s. 12, frontispice doplněna podle přílohy č.s. 11. Pražská imaginace a Lege artis 1991, Psychopatologické sešity sv. 3, doslov (Nepochopený paxista) PhDr. Vladimír Borecký, redakce, grafická úprava a ediční poznámka Miroslav Kromiš, formát A5, náklad 199 výtisků (správně 500), sešit, stran 32 + 4 s. obálky.
K2. CAR OSTEN: Torso beznaděje. Úplné znění fragmentu básnické sbírky ze čtyřicátých let (pět básní a obsah = 53.4.2). Příležitostný tisk k setkání Lukešovců v Litomyšli. Lege artis, červen 1998, formát A6, 20 číslovaných výtisků, brož, stran 16 + 4 s. obálky.
K3. CAR OSTEN: Dekadentův lós. Výbor z č.s. 7. Petrov, Brno 1999. Edice New Line sv. 27. Uspořádali a sestavili Martin Pluháček a Andrej Stankovič. Předmluva MUDr. Jan Hýsek. Formát A5, náklad 500 výtisků, pevná vazba, stran 304.
K4. JAN LUKEŠ: Z knižnice iškovské kultůry. Kompletní znění č.s. 18, 17, 16 a 14, dopis Stuchlíkovi z 16. řijna 1956 do konvolutu v PNP nezařazený a ukázky z č.s. 5 a 3.2. Garamond, Praha 2000. Sestavil a doslov napsal PhDr. Vladimír Borecký. Formát A5, náklad 500 výtisků (neuvedeno), paperback, stran 240.
K5. JAN LUKEŠ: Můj život v hudbě. Kompletní znění č.s. 11 + libreta z č.s. 65,7 a 24. Petrov, Brno 2003.Sestavil, doslovem, vysvětlivkami a rejstříky opatřil PhDr. Vladimír Borecký. Formát A5, náklad 500 výtisků (neuvedeno), pevná vazba, stran 424.
K6. Jaroslav Stuchlík: Neofatické polyglotie psychotiků. Kromě Stuchlíkovy studie (pojednávající z větší části o Lukešovi) obsahuje nikde jinde nepublikovanou korespondenci, jejímž autorem byl většinou Lukeš (jedná se o dopisy z majetku dr. Boreckého, tudíž výše ve výčtu rukopisů nezmiňované). Triton, Praha 2006, edice Psyché, sv. č. 36. Edičně připravil, předmluvou a doslovem opatřil PhDr. Vladimír Borecký. Formát A5, náklad 400 výtisků (neuvedeno), pevná vazba, stran 504.
K7. CAR OSTEN: Osvobození. Kompletní znění č.s. 55.2/1 (první ze tří textů, v pozůstalosti bez názvu). Osek 2019 (správně únor 2020), Knihtiskárna KOKOS, 42 číslovaných výtisků, pevná vazba (kůže nebo plátno), stran 32.

VI. Publikace digitální:

D1. Car Osten - Pěšky napříč Marmokojem. 2018. Privátní edice distribuovaná výhradně prostřednicvím KAL jako dva PDF soubory individualizované pro jednotlivé majitele. Pracovní, z části nekorigovaná sazba dvousvazkové publikace připravované a nedokončené v letech 1995-1998. Verze 1.0 366 a 350 stran A5.
D2. Jan Lukeš - Jeho život v datech. 2018. Privátní edice distribuovaná výhradně prostřednicvím KAL jako DOC (MS Word 2000). Pracovní soubor z roku 1998 chronologicky integrující extrakt z Lukešových deníků a jiných zápisků, svéživotopisů a sociální i klinické dokumentace. 56 normostran.

Úvodní strana CARA OSTENA

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU