Staré tisky (do roku 1899)

Co jsou vitrinky?

Stoletý Kalendář, to jest: důmění hvězdářské od léta Páně, jenž jsau po milostivém narození Pána a spasytele našeho Ježíše Krysta od roku 1800 až do roku 1900, v němžto se vynacházy sedm nebeských planetů; a poznamenánj o ročných řiditelých, o čtyrech částkách ročných, o aurodě každého roku, y také o zdraví a nemocech. Item: také jednoho každého měsíce povětrnost, všecko dle hvězdářského a neomilného počtu spořádáné jest.
Jihlava (cca 1800), Jan Ryppl. Jiné vydání než běžnější Beynhauerovo. sazba je podobná, ale nikoli totožná, ilustrace stejné (7 rytin v textu). Nepaginováno; stran 42 (oproti Beynhauerovu vydání zde není obálkový dvojlist s patitulem a obrázkem Columba na začátku + s dvěma tabulkami na konci). Prošité archy bez obálky, hodně čtené, zašlé, ušpiněné, místy skvrny. 1800 Kč.

Švábův magicko-humoristicko-kouzelný Hádač budoucnosti.
Praha (1902), Šváb, Švábova Laciná bibliotéka sv. 2-4. Stran 36. Sešit prošitý dvěma sponkami, stopy běžné manipulace, oslí uši, jinak čisté a s ohledem na stáří v dobrém stavu. 900 Kč.

Zkrácení slov, užívaná v rukopisích a listinách zvláště latinských středního věku, pak i českých a staroslovanských, jak kyrylicí tak glagolitou psaných, anobrž i německých, sebraná, a ku prospěchu diplomatů, archivarů, knihovníků a jiných milovníků písemných starožitností vydaná od Jana M. Hulákovského.
Praha 1852, Kamenotiskem M. A. Vítka. Litograficky tištěný text - kromě češtiny také v latině a němčině (Abbreviaturae vocabulorum / Abkürzungen von Wörtern). Stran XIV + 78 + X. Formát 245x195 cm. Patrně pozdější celoplátěná vazba (hřbet z imitace kůže), s ohledem na stáří mimořádně dobrý stav. 2500 Kč.


O metodickém výkladu pověstí slovanských vůbec a o výkladu pověsti "Tři zlaté vlasy Děda Vševěda" zvlášť. Vypravuje v listu otevřeném, jejž posýlá velezasloužilému panu K. J. Erbenovi I. J. Hanuš.
Praha 1862, separát z Rozprav Královské české společnosti nauk, řada V. sv. XII. Studie Ignáce Jana Hanuše (1812-1869). Stran 64 (260-324). Formát 290x235. Nerozřezané archy s hřbítkem z papíru, poslední nepotištěná strana lehce zašlá skladováním, jinak téměř intaktní. 2600 Kč.


Plug Adam - Straka. Přístěnkový obrázek.
Praha 1882, Jan Hudec. Spisovatelem (Pietkiewicz Antoni 1826-1903) povolený překlad Jana Hudce (1856-1940). Ilustrace Wojciech Gerson (1831-1901). Stran 48 (přesněji 46 - v tomto výtisku chybí titulní list) + 10 listů obrazových příloh. Formát 310x265. Dobová celoplátěná vazba zdobená slepotiskovou ornamentací a zlaceným titulem, razítko majitele a jeho manželky, jinak kromě chybějícího titulního listu s ohledem na stáří velmi dobrý stav. 300 Kč.


Svázaný konvolut čtyř knih:
Nařízení, vydané dne 1. července 1868, ježto se týče vykonání zákona o věcech manželských ze dne 25. května 1868, Zákon, daný dne 19. května 1868, o zřízení politických úřadů správních, Zákon, daný dne 11. června 1868, jenžto se týče organisace soudů okresních, Zákon, daný dne 30. července 1867, o vyřizování obšírných zákonů v radě říšské, Zákon, daný dne 14. listopadu 1867, v příčině osvobození nových staveb, stavení představených a částí přistavených od daně. Dále 35 zákonů, nařízení a vynešení, zákonníkem říšským v době od 18. ledna 1868 až do 1. července 1868 vyhlášených.
Praha 1869, Mercy. Stran 112.
Právo manželské, Zákon školní - Zákon mezináboženský z dne 25. května 1868, dále: Zákon o neporušitelnosti a neodpovědnosti údů rady říšské a sněmů zemských z dne 3. října 1868. Zákon o konání přísahy před soudem z dne 3. května 1868. Nařízení v příčině zákona státního o moci soudcovské z dne 11. ledna 1868. Zákon o jednacím řádu rady říšské z dne 31. července 1861. Zákon o změně několik paragrafů zákona o jednacím řádu rady říšské, z dne 15. května 1868. Zákon o přispívání k nákladu na záležitosti všem zemím mocnářství Rakouského společné, z dne 24. prosince 1868. Zákon o přispívání zemí koruny uherské na obecný dluh státní, z dne 24. prosince 1867. Zákon o celním a obchodním spolku mezi oběma polovicemi říšské, z dne 24. prosince 1867. Zákon o platnosti zákonů, s přičiněním rady říšské vydaných, z dne 19. května 1868. Zákon o disciplinárním vyšetřování a trestání úředníků soudcovských, z dne 21. května 1868. Zákon v příčině zvýšení třídy diétní a vyměření platu adjunktům soudním, z dne 25. května 1868. Zákon, jímžto se zrušuje exekutivní vazba pro dluhy, z dne 4. května 1868. Zákon o změně některých ustanovení obecného zákona trestního, z dne 15. listopadu 1867. Zákon o částečné změně vyřizování řízení trestního, z dne 15. listopadu 1867, jež mají platnost v Čechách, v Dalmatsku, v Haliči a Vladimiřsku s Krakovskem, v Rakousích pod Enží nad Enží, Salcbursku, Štyrsku, Korutanech, Krajinsku, Bukovině, Moravě, Slezsku, Tyrolsku a Vorarlbersku, Istriansku, Gorici a Gradištku, též v městě a okršlku Trstském.
Praha 1868, Mercy. Stran 76.
Člověk a jeho poměr k přírodě. Důležité poučení a nejnovější zkušenosti o manželství, o chování se manželů stran fysické lásky, o těhotenství, neplodnosti, pohlavních nemocech a j., s navedením, jak lze napraviti mnohé hříchy a vyléčiti mnohé pohlavní choroby. Sepsal Dr. V. K.
Praha 1879, Hynek. Stran 150.
Kramář Oldřich (Oresitrof) - Satan. Tragoedie.
Olomouc 1878, Kramář. Stran 136.
Dobová polokožené vazba se stopami manipulace, hřbet odřený, na hranách zteřelý, nahoře vpředu natržený a horních cca půl centimetru odlomeno; první arch knihy Člověk a jeho poměr k přírodě uvolněný a s odrbanými okraji, jinak knižní blok v dobrém stavu, čistý a nezatuchlý. 1800 Kč
Veselý společník na cestách. Ilustrované žerty a vtipy. Sebral a vydal Paleček druhý. Sešit 1-3
Praha 1875, nákladem kněhkupectví Mikuláše a Knappa. Stran 3x 48. Dobová poloplátěná vazba bez potisku, velmi dobrý stav. 1500 Kč.
Cechner Antonín - O slozích stavebních.
Praha 1898, Kober. 1. vydání. V textu a na přílohách 163 vyobrazení (dobové rytiny). Stran 264 + 16 listů příloh. Nakladatelská celoplátěná vazba s černým a červeným tiskem na hřbetu a přední desce, stopy běžné manipulace, v textu nečetné podtrhávky obyčejnou tužkou, na titulním listu vepsáno jméno majitelky, jinak s ohledem na stáří velmi dobrý stav. 680 Kč.


Národ sobě. List pamětní vydaný ve prospěch českého Divadla národního.
Praha, květen 1880, péčí Umělecké besedy. Redakce Neruda. Pinkas, Ženíšek, Myslbek Hostinský a Koula. Původní pamětní list novinového formátu (40x30 cm). Obsahuje obě strany obálky na šedém papíru s příměsí modrých vláken (na přední straně obálky dobové razítko knihkupectví Urbánek), úvodní list s litografií Ženíškova nástropního obrazu, 20 stran textů a obrázků, 4 strany reklam (reklamy pokračují i na posledním listu obálky). Vázáno v dobové polokožené vazbě se zašlým, původně pravděpodobně stříbrným tiskem na přední desce, stopy běžné manipulace, přední předsádka s dvěma přehyby volného listu po nešetrném zavření desek, na dvou místech na okrajích stránek razítko majitele, na několika stránkách ojedinělé skvrnky od prstů; celkově ale na 130 let starý tisk dobře zachováno. 190 Kč.
Belvedere.
Praha 29. června 1897, Slavnostní komitét. Vydáno na paměť divadelních slavností v letohrádku Královny Anny na Hradčanech. Bohatá secesní výzdoba (Engelmüller, Muttich, Oliva, Schainer, Šimůnek). Stran 30 + 12 inzertních. Původní sešit velkého formátu, okraje obálky mírně poškozené, jinak s ohledem na stáří velmi dobrý stav. 190 Kč.


Život milého Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista a Jeho blahoslavené Matky Marie.
Olomúc 1878, F. Slavík. Ku poučení a vzdělání rodin katolických dle německého vydání L. C. Busingera (...) upravil dr. Jiří Láska. Honosná publikace formátu cca A4 vyzdobená velkým množstvím rytin - obrázků, vignet a iniciál. Stran 750 (text) + 10 (portrét papeže, obrázkový titulní list, rodinné zápisy, sázený titulní list, imprimatur a dedikace) + 26 (nepaginované obsahy) + 8 listů obrazových příloh mimo stránkování. Tišteno švabachem. Nakladatelská celoplátěná vazba zdobená velmi bohatým zlatým tiskem na přední desce i hřbetu a slepotiskovým rámečkem s knihařským razítkem "LACHNIK, BUCHB. OLMÜTZ" na zadní desce, vazba se stopami běžné manipulace, na hřbetu drobná kruhovitá promáčklina, v knize "stařecké" skvrnky jen velmi světlé (o něco výraznější na přílohách, které jsou z jiného druhu papíru); celkově na 130 starou knihu dobrý až velmi dobrý stav. 980 Kč. PRODÁNO
Bílý Jan Evangelista - vázaný konvolut dvou tisků:
A) Dějiny svatých apoštolů slovanských Cyrilla a Methoda.
Praha 1863, Karel Bellmann. Barvotiskový druhý titulní list, úvodní celostránkový dřevoryt, dalších 19 dřevorytů v textu plus iniciály. Stran 140.
B) Život Pána našeho Ježíše Krista.
Praha 1864, Karel Bellmann. V textu 34 dřevorytů, plus četné vignety a iniciály. Stran 140.
Dobová položená vazba s drobnými stopami manipulace, nečetné stařecké skvrnky v textu, s ohledem na stáří celkově velmi dobrý stav. 650 Kč


Starý Karel - Obrazy z přírody I.-III (kompletní dílo)
Praha 1862-1863, F. Libiš, 22 kamenorytin v textu + titulní listy. Stran 132+128+128. Vytrženo z vazby (stačí závěs do nových desek dle vlastního vkusu a nové předsádky), na dvou místech razítka gymnasiální knihovny, flíčky, čtené. Tři knihy v jednom svazku 660 Kč.


Drobotinka.
Praha (1878), Spolek Komenského, Nedělní knihovna pro mládež sv. 1. Stran 48. Původní celoplátěná vazba se zlatým tiskem, s ohledem na stáří mimořádně dobrý stav. 900 Kč.


Sedlské námluvy. Půwodnj weselohra w gednom gednánj.
Litomyšl (1850-1860), Bergrová. Stran 32. Původní sešit, s ohledem na stáří mimořádně dobrý stav. 680 Kč.


Bezděka František - Základowé maudrosti a opatrnosti čili prawidlo wezdejšího žiwota. Z kněh hlubokých mudrcůw wybráno, a nyní ze čtyř starých rukopisů českých po pilném porownání z nowu wydáno.
Praha 1844, nákladem Calve’ského knihkupectwí. Předmluva Pavel Josef Šafařík. Stran 168. Hezká dobová vazba ve fialovém brokátu se zlatým tiskem a koženou hřbetní nálepkou, všechny ořízky zlacené, na hranách hřbetu je jemný brokát prodřený a pod ním prosvítá podkladové modré plátno, na poslední straně podpis majitelky, na začátku a na konci knižního bloku běžné stařecké skvrnky, jinak zcela čisté a velmi dobře zachovalé. 590 Kč.
Tůma Karel - Karel Havlíček Borovský. Nejslavnější publicista českého národa.
Kutná Hora 1883 (+1985), Šolc. Původně vyšlo jako dva díly (str. 1-280 a 281-612); v souborném vázaném vydání z toho zbyl jen poněkud nepřehledný nápis "1. díl" na titulním listu, zatímco druhý titulní list byl při vazbě odstraněn. Stran 612 + rytina v protititulu. Nakladatelská celoplátěná, bohatě zdobená vazba (viz obrázek), běžně čtené, na předsádce razítkové exlibris, s ohledem na stáří velmi dobrý stav. 360 Kč.
Zitte / Sommer - Obssjrný žiwotopis mistra Jana z Husince, wůbec Hus nazwaného. Praha 1850, Spurný. Stran 312. Tištěno švabachem. Dobová celoplátěná vazba se zlatým tiskem na hřbetu, výrazné stopy manipulace, skvrnky, čtené. 240 Kč.
Čech Svatopluk - Václav z Michalovic.
Praha (1882, Šimáček). 1. vydání. Ilustroval Adolf Liebscher. Stran 112. Nakladatelská "lipská" celoplátěná vazba se zlatým a černým tiskem na přední desce, zlatým na hřbetu a slepotiskovým rámečkem a jménem knihárny na zadní desce, ojedinělé stařecké skvrnky, jinak dobrý stav. 180 Kč.
Bernardin de Saint-Pierre - Pavel a Virginia.
(Praha 1855, Bedřich Rohlíček). Stran 4+96. Horní část titulního listu nalepena nad předmluvu, takže nakladatelské údaje chybí (viz obrázek). Rytina proti titulu. Pozdější (ale stará), dobře zachovalá polokožené vazba se zlatými linkami na hřbetu, na předsádce jméno majitele ("Bonaventura, theolog"), knižní blok už před svázáním hojně čtený, ojedinělé marginálie tužkou a skvrnky. 280 Kč.
Básně Boleslawa Jablonského.
Prah 1846, Spurný, druhé, rozmnožené vydání. Stran 356. Dobová polokožená vazba se zlatým tiskem na hřbetu, stopy bžní manipulace, na titulním listu obyčejnou tužkou pokyny majitele knihaři, s ohledem na stáří velmi dobrý stav. 360 Kč.
Rieger František Ladislav - O Boucharónech.
Praha 1874, Urbánek. Stran 16 + obálka. Sešit v původní obálce, velmi dobrý stav. 100 Kč.


Dostojevský Fedor Michajlovič - Zápisky z mrtvého domu.
Praha 1891, Otto, Spisy FMD sv. 1. První české vydání. Stran 344. Nakladatelská celoplátěná vazba, na titulním listu exlibrisové razítko, čtené. 130 Kč.


Dostojevský Fedor Michajlovič - Chudí lidé a drobné povídky.
Praha 1892, Otto, Spisy FMD sv. 2. První české vydání. Stran 384. Nakladatelská celoplátěná vazba, velmi dobrý stav. 190 Kč.


Dostojevský Fedor Michajlovič - Dvojník, Nétička Nezvánova, Maličký hrdina.
Praha 1897, Otto, Spisy FMD sv. 6. První české vydání. Stran 384. Nakladatelská celoplátěná vazba, velmi dobrý stav. 190 Kč.


Horn W. O. - Malý trubač. Povídka pro mládež i dospělé.
Praha 1878, Pospíšil. Stran 110. Dobová poloplátěná vazba bez potisku, velmi dobrý stav. 260 Kč
Robinson Krusoe. Cesty a příhody Robinsonovy na zemi i na moři. Dle původního vypravování Dan. Defoe mládeži volně vypravuje Oskar Höcker. Překladem Dr, Jana V. Nováka.
Praha 1888, Urbánek. Barvotisk ve frontispisu + cca 60 černobílých ilustrací v textu. Stran 216. Novější, ale stará (pravděpodobně meziválečná) poloplátěná vazba, hřbet z imitace kůže s plátěnou hřbetní nálepkou, s ohledem na stáří a žánr ve výtečném stavu. 800Kč.
Verne Jules - Hrabě Sandorf.
Praha 1888, příloha Národních listů. 1. české vydání. Stran 602. Novější, ale stará (pravděpodobně meziválečná) poloplátěná vazba se zlatým tiskem na hřbetu, knižní blok byl před svázáním čtený, místy se skvrnkami, ale s ohledem na stáří a žánr je kniha velmi dobrém stavu. 900 Kč.
Šťastný A. B. - Saharskou pustinou.
Praha (1894), Neubert, Zábavné a poučné čtení pro mládež (č. 2). Stran 32. Sešit s obrázkem z přední strany obálky vylepenou na zbytku rozpadlé vazby, na okrajích stopy modré barvy ořízky, na titulním listu podpis majitele, v horním rohu ustřižen proužek 2x2 cm (mimo text), značně čtené. 50 Kč.


Šťastný A. B. - Cesta nad Australií.
Praha (1894), Neubert, Zábavné a poučné čtení pro mládež č. 4. Stran 32. Sešit s přední stranou obálky separovaný z rozpadlé vazby, na okrajích stopy modré barvy ořízky, na titulu podpis majitele, značně čtené, nicméně vlastní obrázek na obálce vcelku dobře zachovaný. 180 Kč.


Šťastný A. B. - Dcera zálesákova.
Praha (1894), Neubert, Zábavné a poučné čtení pro mládež č. 7. Stran 32. Sešit s přední stranou obálky separovaný z rozpadlé vazby, na okrajích stopy modré barvy ořízky, na titulu podpis majitele, značně čtené, nicméně vlastní obrázek na obálce vcelku dobře zachovaný. 90 Kč.


Šťastný A. B. - Robinson v Tichém oceánu.
Praha (1896-7), Neubert, Zábavné a poučné čtení pro mládež č. 23. Stran 32. Sešit s přední stranou obálky separovaný z rozpadlé vazby, na okrajích stopy modré barvy ořízky, na titulu podpis majitele, značně čtené, nicméně vlastní obrázek na obálce vcelku dobře zachovaný. 90 Kč.


Váňa Josef - O Babiši a Mariši.
Praha (1896-7), Neubert, Zábavné a poučné čtení pro mládež č. 26. Stran 32. Sešit s přední stranou obálky separovaný z rozpadlé vazby, na okrajích stopy modré barvy ořízky, na titulu podpis majitele, značně čtené, nicméně vlastní obrázek na obálce vcelku dobře zachovaný. 80 Kč.


Škola a život s přílohou Štěpnice, ročník 9 (1863).
Praha, Rohlíček a Sievers. Časopis pro učitele, pěstouny i rodiče a vůbec pro vzdělavatele národa; Štěpnice - čítanka pro mládež českoslovanskou (viz ukázku jedné z obsažených hříček). Stran 286+2 (obsah), Štěpnice 127+1 (obsah). Dobová polokožená vazba, s ohledem na stáří dobrý stav. 280 Kč.

PRODÁNO:


Utíkej, Káčo! čili Jak by někteří ze souvěkých veršovců českých zpracovali thema národní písně: Utíkej, Káčo, utíkej dovolil si hádati Karel Mašek zv. Fa Presto.
Praha (1894), Vilímek. Parodie na tehdejší básníky, včetně Nerudy, Vrchlického, Čecha, Zeyera a Krásnohorské. Stran 96. Hezká dobová polokožená vazba se zlatým tiskem na hřbetu, obálka přivázána, na dvou místech vepsána jména prvního majitele, jinak velmi dobrý stav. PRODÁNO


Komedie a hry Matěje Kopeckého. 2 svazky (kompletní dílo)
Praha 1862, Vilímek. První souborné vydání 63 loutkových her dle sepsání Kopeckého syna Václava. Stran 578 + 574. Jednotné dobové celoplátěné vazby se zlatým tiskem na hřbetu, běžná zatuchlost a stopy manipulace odpovídající stáří, celkově dobrý stav. PRODÁNO
(Karel M. Kmoch - Biblický dějepis pro 3. ročník.)
(Praha 1887), K. M. Kmoch (Pražský soukromý ústav pro hluchoněmé). Extrémně raritní učebnice náboženství pro hluchoněmé sestávající ze 130 litografovaných tabulí s obrázky. Kniha neobsahuje naprosto žádné údaje - název i vročení vychází z popisu jediného dostupného exempláře, který se nachází v plzeňské knihovně. Stran 130 - z nichž chybí dva listy: 7/8 a 19/21. Dobová, patrně nakladatelská poloplátěná vazba zdobená slepotiskem, stopy častější manipulace; archy, místy i jednotlivé listy uvolněné, některé se stopami po přeložení (zřejmě používané jako tahák), ale až překvapivě čisté - neušpiněné ani nepokreslené, takže na používanou učebnici tohoto stáří vlastně ještě velmi dobře zachované. PRODÁNO
Verne Jules - Cesta kolem měsíce.
Praha 1870, nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých, Matice lidu IV/4. 1. české vydání. Stran 232. Dobová poloplátěná vazba se zlatým tiskem na hřbetu, s ohledem na stáří a žánr vynikající stav. PRODÁNO
Zábavné povídky nově vzdělané pro ukrácení dlouhých večerů, zvlášť pro venkovské občany. Povídka 1: Krásná Majolena a rytíř Petr se stříbrnými klíči.
Praha 1850, Spurný. V textu šest rytin. Stran 80.
+ přívazek:
(Kramerius Václav Rodomil) - Raoul Modrofous aneb Zlaté vejce. Pověst ze starých dob. Zavražděný usmrtí vraha. Vrah a palič.
Praha 1854, Spurný. Stran 58. Dobová celopapírová vazba, stopy manipulace, ale s ohledem na stáří a žánr dobrý stav. PRODÁNOHůlka František - Heřman z Heřmanova a divotvorný meč, čili: za drobet vody budeš knížetem. Díl první i druhý (kompletní dílo).
Jindřichův Hradec a Tábor (cca 1860), tiskem a skladem Aloisa Josefa Landfrasa a syna, druhé vydání. Stran 280. Polokožená vazba se zlatým tiskem na hřbetu, obálka přivázaná, vynikající stav. PRODÁNOKramerius V. R - Rybrcol na Krkonošských horách aneb Zaklený a vysvobozený princ. Staročeská báchorka.
Jindřichův Hradec (1880) Landfras syn, deváté vydání. Dvě rytiny (na titulu a v textu). Stran 96. Volné archy v původní obálce, s ohledem na stáří vynikající stav. PRODÁNO

Šedivý Prokop - Mnislav a Světivina aneb Příběhové prvních obyvatelův Okořského zámku. Staročeská rytířská historie.
Jindřichův Hradec (1864) Landfras a syn, čtvrté poopravené vydání. Stran 136. Nerozřezané volné archy v původní obálce, na titulním listu perem přírůstkové číslo, jinak s ohledem na stáří vynikající stav. PRODÁNO

Babinský, pověstný vůdce loupežnický, jeho mládí, věk mužný, dvacetiletý přestálý trest vězení a konečně jeho smrt roku 1879.
(Litomyšl 1880) Jos. Bergrová. Připojen rozkládací pohled na Špilberk. Rytina na obálce. Stran 40. Prošitá brož s přední stranou obálky (u hřbetu trochu olámanou), jinak s ohledem na stáří velmi dobrý stav. PRODÁNOvan der Velde C. F - Opanování Mexika. Romantická povídka z počátku šestnáctého století.
Praha 1844, Špinková. Stran 358. Dobová poloplátěná vazba se zlatým tiskem na hřbetu, zadní deska vazby nalomená, čtené, místy stařecké skvrnky, ale s ohledem na stáří ještě vcelku dobrý stav. PRODÁNOHoffmann F. J. - Vojtěch Strašil aneb po třech letech u sosnového kříže. Romantická povídka zčeštěná J. V. Sommrem.
Praha 1844, Anna Špinková. Stran 60. Vlepeno v obálce vyrobené z dobového reklamního letáku, dvě razítka zrušeného archivu, obálka se stařeckými skvrnami, jinak vcelku čisté a s ohledem na stáří dobře zachované. PRODÁNO

(Kramérius Václav) - Ildegert, po největším neštěstí šťastný Angličan. Pěkný příběh pro vyražení mysli.
Praha 1813, Česká Expedice. Stran 80. První a poslední strana restaurována podlepením, sešito, oříznuto a vlepeno do měkké vazby z ručního papíru z nějaké bibliofilie tištěné anglicky pressigovou antikvou (snad z Žikešova Shadov), knižní blok před svázáním, čtený, ušpiněný, s četnými stařeckými skvrnkami. PRODÁNO

Kramérius Václav - Mravné Povídky, svazek první, Hraběnka Orlamynda, aneb: Neslýchaná ukrutnost matky. pak Zelená výspa.
Jindřichův Hradec (cca1860), Landfras a syn. Stran 52. Nerozřezané volné archy v původní obálce, s ohledem na stáří vynikající stav. PRODÁNO

(Schoppe) - Vystěhovanci do Brazílie aneb Chaloupka u Gygytonhonhy. Povídka pro rozmilou mládež. Zčeštil V. R. Kramérius.
Jindřichův Hradec (1865), Landfras a syn, druhé vydání. Stran 84. Nerozřezané volné archy v původní obálce, s ohledem na stáří vynikající stav. PRODÁNO

Růže Sázavská, čili: Nešťastný konec věrných milenců.
Jindřichův Hradec (1880), Landfras syn. Stran 34. Nerozřezané volné archy v původní obálce, okraje obálky přesahující přes knižní blok trochu pomuchlané, jinak s ohledem na stáří vynikající stav. PRODÁNO

(Schmid Christoph von) - Hirlanda, královna Bretaňská, aneb Vítězství ctnosti a nevinnosti.
(na obálce jako Hirlanda, královna Brytaňská; šestnácté vydání od M. R. Krameriusa)
Jindřichúv Hradec (cca 1870), Landfras syn. Zčeštil V.L. Stran 88. V textu deset rytin + titulní. Prošité archy v původní obálce, profesionálně (snad vydavatelem) oříznuto, vynikající stav. PRODÁNO

von Horn V. O. - Hualma, šlechetná Peruánka.
Praha 1879, Pospíšil. Rytina proti titulu. Stran 112. Nerozřezaná brož v lehce ušpiněné původní obálce, jinak s ohledem na stáří vynikající stav. PRODÁNO

Žluté Mužátko anebo Velikán jednonoháč. Vzdělal V. Kramérius.
Jindřichův Hradec 1848, Landfras. Stran 56. Šité archy v papírové obálce, čtené, ušpiněné, skvrnky, oslí uši. PRODÁNO

(Bauberger Vilhelm) - Jeskyně starého otce Blažeje aneb: Události ze života hrabat Sokolovských. Velmi krásná povídka pro rodiče i dítky jejich. Z německého volně přeložena Josefem M. Kutenským.
Praha 1852, Pospíšil, 2. vydání. Celostránková rytina v protititulu. Stran 212. Dobová polokožená knihovní vazba se zlatým tiskem (přírůstkové číslo), razítka různých spolků, které si knihovnu předávaly, na přední předsádce vylepen výtah z knihovního řádu, čtené, ušpiněné, skvrnky. PRODÁNO

Veselský Petr - Ukradený Střevíc anebo: Pravý důkaz věrnosti. Starodávní povídka.
Jindřichův Hradec 1853, Landfras. Stran 44 + obálka. Kdysi sešité archy nyní bez nití vložení v zašlé obálce, čtené, ale s ohledem na stáří vcelku dobrý stav. PRODÁNO

Hrůzonosné noci na Tolensteině aneb: Kostlivec. Povídka z německého v češtinu přeložená od Marie Stroupežnické. (torzo)
Jindřichúv Hradec(1864), Landfras a syn, 2. vydání. Stran 98 ze 108 - chybí konec. Šité archy v papírové obálce, čtené, ušpiněné, četné skvrnky, oslí uši. PRODÁNO

Kalendář pro čas a věčnost. Mixtura proti smrtelné úzkosti pro obecný lid a mimo to také pro duchovní i světské vašnostpány. Ozdobený podivnými obrázky dle staré a ještě trvajíci mody, jejž v mateřský jazyk uvedl František P. Polenský.
Brno (1847), nákladem Karla Vinikra. Deset rytin v textu a jedna na titulu. Stran 130. Prošité archy bez obálky, hodně čtené, zašlé, ušpiněné, místy skvrny. PRODÁNO

Merendy. Vrchovatá míra půlnočních rámusů, masopustních randálů a novoročních švand, parodických oper, bramborových komedií, stínových obrazů, němých pantomií, nevídaných baletních, krkolomných a kumštýřských produkcí, jarmarečních mravokárných romancí, komických výstupů, veselých přednášek, zajímavých besedních čtení, vtipů. humorů a žertů k pořádání rozmarných zábav sebral, napsal, opsal a ze tmy dávného zapomenutí nově na světlo vydal Adam Mertus Champion. (Se mnoha ilustracemi.) Sbírka devátá.
Praha 1882, Mikuláš a spol. V textu cca 60 rytin. Stran 232. Dobová poloplátěná vazba s papírovou přelepkou na hřbetu (jen číslo "30"), na titulním listu razítko knihkupectví, místy nevýrazné stařecké skvrnky, jinak čisté a s ohledem na stáří dobře zachované. PRODÁNOSmutná píseň o vraždění dívek manžely Šnajdrovými v lesích u Neulengbachu nedaleko Vídně. Sepsáním a nákladem Františka Klána ze St. Boleslavi.
Praha (cca 1893), tiskem Jul. Janů. Stran 8. Arch, na zadní straně skvrnka (asi od špinavého palce), jinak vynikající stav. PRODÁNO

Píseň O hřbitovu. Sepsáním a nákladem Julie Paluskové.
Praha cca 1900. Dvojlist se stopami manipulace, ale s ohledem na stáří dobře zachovaný. PRODÁNO

Píseň "Olšanská". Sepsáním a nákladem Anny Kantorové
Praha cca 1890, tiskem Jul. Janů. Dvojlist s drobným stopami manipulace, ale s ohledem na stáří velmi dobře zachovaný. PRODÁNO

Píseň Hrob milenců.
Praha (cca 1860), tisk a náklad Jana Spurného. Stran 8. Dvojlist se stopami manipulace, ale s ohledem na stáří dobře zachovaný. PRODÁNO

Žalostná píseň na Smrt milenky.
Praha 1863, tisk Jana Spurného. Stran 8. Nerozřezaný arch se stopami manipulace, ale s ohledem na stáří dobře zachovaný. PRODÁNO

Truchlivá píseň pod názvem, "Hrob v Bosně".
Praha, tiskem Jan Spurného, Sepsáním a nákladem Ladislava Hájka. Dvojlist, vynikající stav. PRODÁNO

Původní časová píseň na nápěv Já mám hezkou veverku. Sepsáním a nákladem Eduarda Paula ze Slaného.
Praha, tiskem Jul. Janů. Dvojlist, na přední straně flíček, jinak velmi dobrý stav. PRODÁNO

Dvojzpěv Muž a žena.
Litomyšl, Augusta. Dvojlist, vynikající stav. PRODÁNO

Ach, má drahá máti, co tak tvrdě spíte.
Litomyšl, Augusta. Dvojlist, vynikající stav. PRODÁNO

Nová píseň pod názvem Nářek chudého děvčete. Tiskem a nákladem Františka Rohlička.
Litomyšl, Bergrová. Dvojlist, vynikající stav. PRODÁNO

Ach žalostné a lítostné.
Bez údajů. Dvojlist, na okrajích stran světlé flíčky, jinak velmi dobrý stav. PRODÁNO

Samotinká sedím u okénka.
Litomyšl, Augusta. Dvojlist, vynikající stav. PRODÁNO

Nejnovější kratochvilná píseň o nezdařilém manželstvu.
Litomyšl, Augusta. Dvojlist, vynikající stav. PRODÁNO

Nová píseň pod názvem "Červená růžička". Sepsáním a nákladem Františka Jílka.
Praha (cca 1893), Jul Janů. Dvojlist, vynikající stav. PRODÁNO

Píseň "Pepíkovi osudy". Sepsáním a nákladem B. Nováka.
Praha, tiskem Jan Spurného. Dvojlist, vynikající stav. PRODÁNO

Nová píseň pod názvem: Láska kupovaná není nikdy stálá. Nákladem Marie Pokorné z Kladna.
Praha (cca 1893), tiskem Jul. Janů. Dvojlist, vynikající stav. PRODÁNO

Nová píseň o vojenském stavu. (Desentér.) Nákladem Kateřiny Hamplové.
Praha, tiskem Jan Spurného. Dvojlist, vynikající stav. PRODÁNO

Žertovná píseň pro mládenci a panny,
Litomyšl, Augusta. Dvojlist, vynikající stav. PRODÁNO

Nová píseň pro mládenci a panny.
Litomyšl, Augusta. Dvojlist, vynikající stav. PRODÁNO

Nová píseň pro mládence a panny.
Litomyšl, Augusta. Sepsáním a nákladem Marie Šimkové. Dvojlist, vynikající stav. PRODÁNO

Nová píseň pro mládence a panny. Sepsáním a nákladem M. Tůmové.
Praha, tisk a náklad Jana Spurného. Dvojlist, vynikající stav. PRODÁNO

Nová píseň pro mládenci a panny.
Litomyšl, Augusta. Dvojlist se stopami běžné manipulace a několika drobnými skvrnkami, celkově ale velmi dobrý stav. PRODÁNO

Nová píseň mládenecká.
Litomyšl, Augusta. Dvojlist se stopami přehnutí, celkově ale velmi dobrý stav. PRODÁNO

Truchlivá píseň o velkém neštěstí, které se událo na rozvodněné řece Sázavě u obce Kocerad, nedaleko Ondřejova dne 22. června 1886. Sepsáním Františka Klána.
Praha (1886), tiskl Jan Spurný. Dvojlist se stopami běžné manipulace, ve hřbetu a na horním okraji lehce natržený, jinak dobrý stav. PRODÁNO

Nová píseň pod názvem: "Čupr". Sepsáním Š. F.
Praha, tisk a náklad Jana Spurného. Dvojlist se stopami běžné manipulace, ve hřbetu lehce natržený, jinak dobrý stav. PRODÁNO

Nová píseň pod názvem: "Trnčí Trnava." Nákladem M. Kantorové.
Praha, tiskem Jul. Janů. Dvojlist, ve hřbetu zvetšelý, jinak velmi dobrý stav. PRODÁNO

Nová píseň pod názvem: U soudečku stál a pořád ládoval! (Velká opera na jednu hubu.)
Praha (1880), tiskl Jan Spurný. Sepsáním a nákladem M. Kantorové. Dvojlist se stopami běžné manipulace, poněkud zašlý, jinak dobrý stav. PRODÁNO

Nová píseň pod názvem: "Těžko mně matička vychovala."
Praha, tiskl Jan Spurný. Dvojlist se stopami manipulace, poněkud zvetšelý, na okrajích a v zadní straně drobná natržení, jinak dobrý stav. PRODÁNO

Nynější moda, aneb: Nářek pražského metaře na nynější ženský svět, jak se jemu do řemesla pletou a o chléb jej okrádají. Na boží světlo posílá: David.
Praha, tiskem a nákladem Jana Spurného. Dvojlist se stopami běžné manipulace, poněkud zašlý a zvetšelý, ve hřbetu lehce natržený, jinak dobrý stav. PRODÁNO

Píseň "To ví každý vojáček". Sepsáním a nákladem Vincence Reše.
Praha, tiskem Jul. Janů. Dvojlist se stopami manipulace a dvěma překlady, v místech překladů zvetšelý a rozlámaný, jinak dobrý stav. PRODÁNO

Píseň o strašlivé vraždě, jak loupežníci celý mlýn vyloupili a lidi zavraždili, to blíže města Jaroliska ve vesničce Borovce. Sepsal František Žáček.
Praha 1863, tisk Jana Spurného. Dvojlist s výraznějšími stopami manipulace, zašlý a špinavý. PRODÁNO

Nová píseň ze severního bojiště, nad Chlumem a u Sadovi blíž Hradce Králového, jenž byla svedena dne 3. července 1866. Sepsáním Václava Veselého.
Praha 1866, tisk a náklad Jana Spurného. Dvojlist s výraznějšími stopami manipulace, zašlý a špinavý. PRODÁNO

Nová píseň pro zasmání o starých pannách.
Nový Bydžov, R. Kafránek. Dvojlist s výraznějšími stopami manipulace, zašlý a špinavý. PRODÁNO

Lencovní píseň Marjánka. Sepsáním a nákladem Eduarda Paula ze Slaného
Slaný 1880, tiskem Jul. Janů. Dvojlist s výraznějšími stopami manipulace, zašlý a špinavý s dvěma překlady. PRODÁNO

Píseň. "Malá rybářka." Nákladem a sepsáním B. Noska.
Praha (1880), tisk Jana Spurného. Dvojlist s výraznějšími stopami manipulace, zašlý a špinavý s jedním překladem. PRODÁNO

Zpěv českých vojínů do vlasti své se vracejících. Vydal Josef Žáček.
Praha 1862, tisk Jana Spurného. Dvojlist s výraznějšími stopami manipulace, zašlý a špinavý, s dvěma překlady. PRODÁNO

Píseň loučení milence. Vlastnost Jana Votrubce.
Praha 1863, tisk Jana Spurného. Dvojlist s výraznějšími stopami manipulace, zašlý a špinavý, s dvěma překlady. PRODÁNO

Píseň pro mládenci a panny pod názvem: "Když já libě spím."
Praha, tisk Jana Spurného. Nákladem A. Procházkové. Dvojlist s výraznějšími stopami manipulace, zašlý a špinavý, s dvěma překlady, v místech překladů zvetšelý a rozlámaný. PRODÁNO

Nová píseň pro mládence a panny. Nákladem Anny Procházkové.
Praha, tisk Jana Spurného. Dvojlist s výraznějšími stopami manipulace, zašlý a špinavý, s dvěma překlady, v místech překladů zvetšelý a rozlámaný. PRODÁNO

Truchlivá píseň pro mládenci a panny. Vydal Václav Štětina.
Praha 1863, tisk Jana Spurného. Dvojlist s výraznými stopami manipulace, zašlý, špinavý, potrhaný. PRODÁNO

Kratochvilná píseň pro mládenci a panny.
Praha 1864, tisk a náklad Jana Spurného. Dvojlist s výraznými stopami manipulace, zašlý, špinavý, do poloviny přetržený. PRODÁNO

Hezká Káča. Vlastnost a k dostání u Ivana Diblíka.
Praha 1860, Freund. Dvojlist s výraznými stopami manipulace, zašlý, špinavý, kus hřbetu vytržený. PRODÁNO

Masopůst. Nákladem Anny Procházkové.
Praha 1866, tisk Jana Spurného. Dvojlist s výraznými stopami manipulace, zašlý, špinavý, otrhaný. PRODÁNO

Konvolut 15 silně opotřebovaných kramářských písní (viz obrázky). Dvojlisty s velmi výraznými stopami manipulace, zašlé, špinavé, otrhané, rozpadlé, ale kompletní. PRODÁNOKonvolut 18 velmi silně opotřebovaných kramářských písní (viz obrázky). Salátové dvojlisty, zašlé, špinavé, otrhané, rozpadlé, některé nekompletní, přiložen neurčitelný rukopis. PRODÁNOÚvodní menu KAL

Hlavní menu LAW